Biała Księga Produktu 3d Histech Pannoramic 1000

Biała Księga Produktu 3D Histech Pannoramic 1000 to potężny skaner 3D do rentgenodiagnostyki stomatologicznej, który umożliwia osiągnięcie wyraźnych i precyzyjnych obrazów rentgenowskich. Skaner wykorzystuje technologię skanowania wysoce precyzyjnego i wysoce wydajnego, która zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne skanowanie zębów i jamy ustnej. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego skanowania, która skanuje zęby za jednym razem, zapewniając szybkie i niezawodne skanowanie. Ponadto, 3D Histech Pannoramic 1000 posiada wysoce precyzyjne ustawienia, które umożliwiają dostosowanie parametrów skanowania do potrzeb pacjenta. Skaner wyposażony jest również w funkcję automatycznego kompensowania ruchu, która zapewnia dokładne skany nawet w przypadku zmian pozycji pacjenta podczas skanowania.

Ostatnia aktualizacja: Biała Księga Produktu 3d Histech Pannoramic 1000

Opis

Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da.

prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk

Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych.

Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New England Journal of Medicine”

Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19

Oddajemy do Państwa rąk Białą księgę pandemii koronawirusa, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
c. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
e. Maski.
f. Szczepienia przeciw COVID-19.
g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy1, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te „pandemie” charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR)2 na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:

Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR – przyp. red. ], która mieści się w granicach sezonowej grypy.

Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

O autorach

Lek. Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, elektrokardiolog. Kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku. Autor i współautor raportów: Ani jednej łzy – ochrona zdrowia w pandemii, wyd. WEI oraz Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19. Część druga – aspekty zdrowotne, wyd. naukowe Ordo Iuris.

R. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii czynnie przeciwstawia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś w 2004 r. Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym.

Prowadzi działalność w ramach Kancelarii J&Z Adwokaci i Radcowie prawni w Bielsku-Białej. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Marek Płonka i Partnerzy. Od ponad 2 lat wspiera Polaków w obronie praw i wolności obywatelskich w związku z wprowadzanymi restrykcjami i nakazami okołopandemicznymi.

Dr n. Dorota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci i rehabilitacji medycznej. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB); asystent w Klinice Chorób Dzieci UMB, Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UMB, a następnie Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” UMB. Autorka m. in. artykułu: Neurologic adverse events following vaccination 2012 w Progres in Health Sciences. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Dr Marek Sobolewski, pracownik Zakładu Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy na temat zastosowania wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych.

Zajmuje się naukowo praktycznym zastosowaniem metod statystycznych do analizy danych medycznych i przestrzennych, czyli międzynarodowych, regionalnych lub powiatowych danych dotyczących demografii i poziomu życia.

Współautor ponad 100 artykułów naukowych dotyczących w znacznej części analizy danych z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, z czego ponad 20 opublikowano w renomowanych czasopismach statystycznych, posiadających Impact Factor. Indeks Hirscha dr. Sobolewskiego wynosi 12.

Tematyka prac badawczych w ramach działalności naukowej oraz opracowań wykonywanych dla firm farmaceutycznych i placówek ochrony zdrowia to między innymi:

  • analizy farmakoekonomiczne leków pod kątem efektywności i kosztów wpisania ich na listę refundacyjną;
  • analizy biorównoważności leków generycznych;
  • model decyzyjny dla kosztów i efektywności wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko ospie wietrznej;
  • analiza skuteczności metod rehabilitacyjnych dla chorych po udarze mózgu;
  • analiza występowania otyłości wśród dzieci na Ukrainie (opracowanie pierwszych w tym kraju siatek centylowych wzrostu, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index);
  • udział w opracowaniu nieinwazyjnego testu diagnostycznego wspomagającego wykrywanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) – publikacja uwzględniona w rekomendacjach European Association for the Study of the Liver;
  • analiza warunków pracy pielęgniarek pod kątem wypalenia zawodowego;
  • ocena wpływu dolegliwości związanych z łuszczycą na ogólną jakość życia;
  • analiza skuteczności diagnostyki i leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, neurologicznych, kardiologicznych i wielu innych.

Dr n. Piotr Witczak, biolog medyczny (specjalność: immunologia), autor 15 publikacji naukowych z dziedziny biologii/immunologii komórkowej. W latach 2013-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Karierę zawodową kontynuował jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie. Zajmował się farmakoekonomiką, prowadził wykłady z Evidence-based Medicine (medycyna oparta na dowodach naukowych). Był współkoordynatorem merytorycznym projektu Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej realizowanym przez AOTMiT.

Spis treści

Wstęp…………………………………………………………. 9
Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19……………………………………………………….. 9
Zmiana definicji pandemii………………………….. 13
Testy PCR, które nie wykrywają zakażenia……14
Medycyna oparta na dowodach ………………….. 17
Iluzja medycyny opartej na dowodach………….. 18
Medycyna jako narzędzie kontroli społecznej, czyli o biopolityce, biowładzy, medykalizacji,
farmaceutykalizacji i genetyzacji………………….. 21
Międzynarodowy traktat antypandemiczny WHO………………………………………………………….. 24
„Zostań w domu”, czyli rzecz o tzw. lockdownach i zamykaniu drzwi szpitali
przed chorymi…………………………………………… 25
Zamykanie szkół……………………………………….. 28
Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe temperatury
i restrykcje związane z podróżowaniem……….. 29
Maski…………………………………………………………31
Preparaty genetyczne przeciwko COVID-19… 34
Perspektywa prawna……………………………………39
Dla myślących samodzielnie………………………. 40
O Fundacji Ordo Medicus……………………………41
2. O autorach…………………………………………………. 43
3. Diagnostyka „COVID-19”……………………………47
Streszczenie……………………………………………….. 47
Charakterystyka i podstawowe wady diagnostyki COVID-19………………………………………….. 52
Diagnostyka COVID-19 w praktyce……………. 64
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w okresie „pandemii COVID-19”…………………………….. 78
Masowa histeria i epidemie, których nie było.. 81
Podsumowanie……………………………………………87
Piśmiennictwo……………………………………………. 87
4. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii covid -19
i wiarygodność oficjalnych statystyk dla przypadków „z covid ” i „na covid ”………………95
Streszczenie……………………………………………….. 95
Skuteczność i szkodliwość lockdownu na podstawie dostępnej literatury naukowej………… 100
Lockdown i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii covid -19 –
analiza statystyczna………………………………….. 110
Piśmiennictwo………………………………………….. 126
5. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”……………………………………………………….. 131
Streszczenie………………………………………………131
Ocena skuteczności……………………………………132
Ocena bezpieczeństwa………………………………. 136
Ocena stosunku korzyści do strat………………. 141
Piśmiennictwo………………………………………….. 143
6. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar
temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”……151
Streszczenie………………………………………………151
Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i stosunku korzyści do strat………………………………….. 152
Piśmiennictwo………………………………………….. 157
7. Maski………………………………………………………. 161
Streszczenie………………………………………………161
Ocena skuteczności……………………………………162
Ocena bezpieczeństwa ………………………………176
Ocena stosunku korzyści do strat………………. 187
Piśmiennictwo………………………………………….. 193
8. Szczepienia przeciw COVID-19………………… 209
Streszczenie…………………………………………….. 209
Wstęp………………………………………………………. 213
Ocena skuteczności……………………………………217
Ocena bezpieczeństwa………………………………. 227
Ocena stosunku korzyści do strat……………… 266
Piśmiennictwo………………………………………….. 278
9. Opinia prawna dotycząca skutków działań prawnych podjętych przez państwowe
i prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19….. 311
Streszczenie……………………………………………… 311
I. Wprowadzenie………………………………………. 314
II. Podstawy prawne…………………………………. 315
III. Stan faktyczny…………………………………….. 317
IV. Stan prawny…………………………………………319
V. Wnioski i podstawy potencjalnej odpowiedzialności …………….. 380
Podpisy poparcia…………………………………………. 417
Aneks 1. Oświadczenie Fundacji Ordo Medicus w sprawie skutków restrykcji rządowych
dla funkcjonowania służby zdrowia w latach 2020-2021…………………………………………………419
Aneks 2. Petycja Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci przeciw COVID-19……………425
Aneks 3. Zarys medycyny opartej na dowodach431

W dzisiejszych czasach białe księgi są uważane za obowiązkowy element marketingu. Często mówi się, że jeśli zaprojektujesz je poprawnie, zwiększą Twój autorytet, rozwiążą problemy Twoich klientów i interesariuszy oraz przyciągną potencjalnych klientów jak najlepszy lead magnet.

Ale czym dokładnie jest biała księga i jak zaprojektować taką, która będzie dobrze działać? Biała księga to forma techniki marketingowej, która może pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Jest to również świetne narzędzie marketingowe, które pomoże Ci zebrać leady, zwiększyć reputację Twojej firmy i pomóc Ci w sprzedaży.

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest biała księga, jak ją stworzyć, jak ją zaprojektować i jak możesz opublikować swoją białą księgę jako prezentację multimedialną.

Czym dokładnie jest biała księga?

Biała księga to oficjalny raport – czasem rządowy – który w przystępny, ale formalny sposób przedstawia przesłanie firmy i edukuje potencjalnych konsumentów na wyznaczony temat. White paper to kompleksowe opracowanie lub przewodnik na określony temat i związane z nim zagadnienia. Istotny temat biała księga jest zazwyczaj związany z wiedzą specjalistyczną firmy macierzystej – firmy zajmujące się marketingiem cyfrowym mogłyby stworzyć białą księgę na temat nowoczesnych technik optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Celem biała księga jest oświecenie i edukacja czytelnika. Omawiane zagadnienie jest przedstawione tak, aby pomóc czytelnikowi je zrozumieć, a przedstawione w nim rozwiązania to często przykłady stworzone przez ekspertów. Zazwyczaj, dzięki dogłębnemu przedstawieniu ważnych punktów, formalnemu stylowi i dbałości o szczegóły, kierowany jest do liderów B2B lub osób wpływowych. Może być traktowana jako executive summary dla prezesów firm.

Można więc powiedzieć, że biała księga to kompleksowe opracowanie lub przewodnik po konkretnym temacie i związanych z nim kluczowych punktach, które mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Biała księga ma charakter formalny, rzadko specjalistyczny, ale jej celem jest edukacja czytelników. Często zawiera wiarygodne odniesienia do badań naukowych i potwierdzeń, ale sama nie jest publikacją naukową. Ma być łatwy do czytania, często używając głosu biernego, aby zapewnić bezstronność i dystans.

Kto tworzy białe księgi?

Przed pojawieniem się białej księgi w nowoczesnym marketingu, większość białych ksiąg była tworzona przez różne agencje rządowe na całym świecie, organizacje pozarządowe (NGO), think tanki, firmy konsultingowe i tak dalej.

Jednak popularność białych ksiąg wzrosła coraz częściej we wszystkich rodzajach sektorów w wyniku marketingu treści. Pod wieloma względami biała księgas są użytecznymi narzędziami marketingowymi ze względu na ich kompleksowość i dostępność. Produkowanie białych ksiąg może okazać się bardzo korzystne dla każdej firmy, która zajmuje się digital i content marketingiem. Dobrze zaprojektowana biała księga może zamienić się w prawdziwy lead magnet dla profesjonalnych, wysoko postawionych czytelników. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-768x406. png" alt="company biała księga" width="992" height="525" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-576x305. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1536x813. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-992x525. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Oczywiście, aby stworzyć profesjonalne białe księgi, które są uznawane przez czytelników za kompleksowe, wiarygodne źródła, musisz ciężko pracować. Stworzenie profesjonalnego wpisu na blogu jest wystarczająco trudne, ale jeśli zobaczysz choć jeden przykład biała księga w Internecie, zobaczysz, co mamy na myśli.

Opublikuj swoją białą księgę z Publuu

Publuu to najlepsze narzędzie do tworzenia białych ksiąg online, ponieważ może szybko przekształcić plik PDF w atrakcyjny eBook z efektem przewracania stron. Ponadto, Twoja biała księga może stać się naprawdę interaktywny z Publuu prezentacji ekspres, który pozwala na dodanie galerii, filmów lub audio.

Przykład białej księgi Publuu

Zobacz więcej przykładów flipbooków online

MAKE YOUR OWN

Po opublikowaniu, Twoja prezentacja biała księga będzie nie tylko wyglądać estetycznie – możesz ją udostępnić każdemu czytelnikowi. Wielu odbiorców biała księga to użytkownicy biznesowi; często nie chcą oni pobierać dużych plików na swoje telefony. Dzięki najnowszej technologii HTML5, prezentacja biała księga może być oglądana na każdej nowoczesnej przeglądarce, czy to na urządzeniu z systemem Android, czy smart TV.

Mocną stroną technologii Publuu jest łatwość udostępniania. Wystarczy, że wyślesz czytelnikom link do swojej prezentacji multimedialnej lub osadzisz ją w treści wiadomości e-mail lub na własnej stronie internetowej. Co więcej, jeśli przygotujesz nową wersję swojego biała księga, bo przeprowadziłeś dodatkowe badania, nie musisz generować nowego linku.

Korzystając z Publuu masz również dostęp do statystyk – możesz sprawdzić, kto czyta Twój biała księga, w jakich godzinach, a nawet na które strony zwraca szczególną uwagę. Dzięki śledzeniu linków możesz mieć pewność, że pozycję czytają osoby, którym szczególnie zależy na rozwiązaniach, które proponujesz w swoim biała księga. net/wp-content/uploads/2021/02/Zrzut-ekranu-2021-12-22-o-12. 55. 03-992x271. png" alt="Zaawansowane statystyki śledzenia" width="992" height="271" srcset="https://d3vpszern3jgjo. png. 03-576x157. 03-768x210. 03-1536x420. 03-2048x560. webp 2048w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Rodzaje białych ksiąg

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów biała księgaów, w zależności od ich przeznaczenia, grupy docelowej oraz sposobu przedstawienia tematu.

Biała księga techniczna opisuje, w jaki sposób dana technologia rozwiązuje konkretny problem. Koncentruje się na pojedynczym produkcie lub metodzie technologicznej, która stanowi podstawę przedstawionego w niej rozwiązania. Często zawiera ilustracje, tabele i schematy blokowe. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-768x386. png" alt="technical biała księga" width="992" height="499" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-150x75. webp 150w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-576x290. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-1536x772. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-992x499. png 992w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper-400x200. webp 400w, https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/technical-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Biała księga biznesu jest przeznaczona dla czytelników nietechnicznych. Przedstawia argumenty przemawiające za konkretnym produktem lub technologią. Próbuje ułatwić czytelnikowi proces poszukiwania i zakupu określonego oprogramowania lub sprzętu. Często jest przeznaczony dla małych i średnich firm.

Analiza porównawcza produktu to biała księga przeznaczona dla czytelników, którzy wiedzą już, jaki produkt chcą kupić, ale nie wybrali jeszcze konkretnego dostawcy. Taka biała księga często przedstawia zestawienie różnych produktów, ich specyfikacje i cechy.

Biała księga może mieć również formę poradnika typu „how-to”. Przedstawia dogłębne rozwiązanie powszechnego problemu w danej branży. Często jest to złożona analiza, bardziej niż typowy wpis na blogu. Często występuje w formie Ebooka lub prezentacji multimedialnej.

White paper może być również skierowany do kadry zarządzającej, opisując innowacyjne metody dowodzenia i skupiając się na streszczeniu zalet i problemów konkretnego rozwiązania. Często może prezentować nowe podejścia do zarządzania i metody rozwiązywania problemów.

Niezależnie od formatu biała księga, jego treść powinna odzwierciedlać kompetencje w danej dziedzinie. Jeśli chcesz stworzyć biała księga, musisz znać temat jak własną kieszeń. Pisanie białych ksiąg nie jest łatwe i wymaga więcej oryginalnych badań niż przeciętny wpis na blogu. Twoi odbiorcy szukają informacji i będą szukać wiarygodnych źródeł – firm i osób, które mają dogłębną wiedzę na dany temat.

Dlaczego warto tworzyć białe księgi?

Ugruntowanie wiarygodności u Twoich czytelników jest łatwiejsze dzięki szacunkowi, jakim cieszą się białe księgi. Pokazują one na przykład czytelnikowi, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie. Dzięki biała księga będziesz mógł liczyć na to, że Twoi potencjalni klienci wrócą do Ciebie, gdy w przyszłości będą potrzebowali fachowej wiedzy w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Potencjalni klienci szukają pouczającego wyjaśnienia ważnych kwestii, a Twoja biała księga powinna im to zapewnić. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-768x462. png" alt="how to create a biała księga" width="992" height="597" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-576x347. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-1536x925. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper-992x597. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-create-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Sprzedaż organizacji może również skorzystać z poczucia siły klienta, które daje biała księga. Doświadczeni inwestorzy mają tendencję do czytania białej księgi przed dokonaniem dużego zakupu B2B – na przykład systemów komputerowych lub specjalistycznego sprzętu. Klienci są bardziej skłonni kupować od firm, które znają i ufają, a stworzenie kompleksowego badania w białej księdze jest świetnym sposobem, aby to zrobić.

Wreszcie, biała księgas to świetny sposób na zdobycie nowych leadów biznesowych. Udana kampania content marketingowa może być bardzo pomocna dzięki wykorzystaniu białych ksiąg. Reprezentują one specjalistyczną i godną zaufania wiedzę, która może bardzo pomóc w przedsięwzięciach marketingowych.

Jak napisać białą księgę?

Jeśli przystępujesz do tworzenia białej księgi, zacznij od wyboru tematu. Przejrzyj próbki i szablony w poszukiwaniu inspiracji. Znajdź szablon biała księga, który do Ciebie przemawia, pasuje do Twojej marki i dostosuj jego treść.

Pisząc białe księgi, zastanów się, czego brakuje w Twojej branży. Przedyskutuj, jakie treści chciałbyś zobaczyć. Czy uważasz, że niektóre firmy w Twojej branży powinny coś zrozumieć? A może jest coś, co zrobił Twój zespół, z czego inni mogą się nauczyć? Przejrzyj przykłady białych ksiąg dostępne w sieci i zastanów się, jak dobrze wypadasz w porównaniu z nimi. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-768x370. png" alt="how to write a biała księga" width="992" height="478" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-576x278. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-1536x741. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper-992x478. net/wp-content/uploads/2022/12/how-to-write-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Wybierz temat, który jest Ci znany i wygodny. Ważne jest, aby mieć odpowiednie informacje i dowody na poparcie danych przedstawionych w formacie białej księgi. Ponadto musisz wybrać temat, który zainteresuje Twoich odbiorców. Jeśli czytelnicy nie uznają Twojej białej księgi za interesującą lub istotną, to znaczy, że trudzisz się bez celu!

Zrób swoje badania!

Nie można stworzyć białej księgi bez badań. Zbieraj informacje zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Aby Twój materiał się wyróżniał, dokładnie omów swój temat. Książki, encyklopedie, badania naukowe – aby przedstawić swoje rozwiązania jako profesjonalne, będziesz musiał sięgnąć głębiej niż tylko do Wikipedii. Być może będziesz musiał sam przeprowadzić eksperymenty lub badania. Pamiętaj o stworzeniu dobrej bibliografii do swojej białej księgi, najlepiej takiej, która odpowiada standardom akademickim w Twoim kraju.

Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie mediów i dyskusji internetowych na dany temat. Dzięki temu zdobędziesz nową wiedzę i dostrzeżesz swoje błędy. Ponadto, będziesz mógł zobaczyć wszelkie dziury w treści w pierwszym szkicu swojej białej księgi, które możesz następnie wypełnić. net/wp-content/uploads/2022/12/research-768x382. png" alt="badania" width="992" height="494" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/research-150x75. net/wp-content/uploads/2022/12/research-576x287. net/wp-content/uploads/2022/12/research-1536x765. net/wp-content/uploads/2022/12/research-992x494. net/wp-content/uploads/2022/12/research-400x200. net/wp-content/uploads/2022/12/research. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Profesjonalne opinie

Podczas pisania biała księga zawsze warto przeprowadzić wywiad z osobami, które pracują w dziedzinie, którą badasz. Nie tylko nauczysz się nowych rzeczy, ale Twoja biała księga będzie bardziej prestiżowa ze względu na opinie profesjonalistów. Wywiad możesz przeprowadzić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas rozmowy na Zoomie – pamiętaj tylko, aby uzyskać zgodę na cytowanie eksperta.

Dokładnie sprawdź wszystkie swoje źródła, niezależnie od tego, czy zostały one opublikowane wcześniej, czy też sam przeprowadziłeś wywiad. Istnieje wiele zasobów internetowych, które mogą pomóc Ci zweryfikować Twoje badania, w tym te wykorzystywane przez dziennikarzy i liderów opinii.

Napisz białą księgę

Kiedy już zgromadzisz wszystkie niezbędne materiały, powinieneś dowiedzieć się, jak napisać białą księgę – zacznij od stworzenia konspektu.

Jak w przypadku każdej publikacji naukowej, powinieneś stworzyć konspekt – zrób spis treści. Każda praca naukowa powinna zaczynać się od powiedzenia tego, co zamierzasz powiedzieć, powiedzenia tego, a następnie podsumowania tego, co właśnie powiedziałeś. Zacznij od streszczenia i wstępu, w którym przedstawiasz swoje argumenty, a zakończ konkluzją. Możesz znaleźć wiele szablonów biała księga, które pomogą Ci zaprezentować treść w efektywny sposób. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-768x409. png" alt="what is a biała księga" width="992" height="529" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-576x307. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1536x818. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-992x529. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Abstrakt służy jako fundament dla reszty dokumentu, a zebrane informacje i wnioski przedstawisz w kolejnych rozdziałach. Użyj programu do edycji tekstu, takiego jak Google Docs, Libre Writer lub Microsoft Word, aby przygotować zarys swojej białej księgi. Użyj stylów podanych w dokumencie, aby Twoja biała księga była przejrzysta i czytelna.

Standardowym formatem dokumentu używanym dla białych ksiąg jest zazwyczaj PDF. Białe księgi są bardziej naukowymi przedsięwzięciami prezentowanymi w sposób formalny. Podczas gdy w profesjonalnej publikacji biznesowej przejrzystość jest ważna, nie powinieneś przytłaczać czytelników krzykliwymi projektami. Zamiast tego użyj prostego szablonu białej księgi – chodzi o treść, a nie styl.

Białe księgi: wskazówki do zapamiętania

Białe księgi są zazwyczaj pisane dla czytelników biznesowych lub rządowych. Jednak, jak może powiedzieć każdy instytut marketingu treści, ta specyficzna grupa odbiorców również potrzebuje pewnej zachęty, aby sprawdzić swoje białe księgi. Dla wielu takich czytelników, strona tytułowa Twojej białej księgi i dobrze dobrany tytuł powinny mieć duże znaczenie. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-768x430. png" alt="biała księga tips" width="992" height="556" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-576x323. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-1536x861. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips-992x556. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-tips. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Unikaj zbędnych słów, ale podkreśl możliwe wyniki swoich badań i rozwiązania. Jeśli chcesz zaprezentować nowy sprzęt, przyciągnij czytelników jego zdjęciem na stronie tytułowej. Możesz sugerować, że to narzędzie rozwiąże problemy potencjalnych czytelników, ale biała księga to nie reklama. Pisząc biała księga, używaj odpowiedniego języka i formalnego tonu zarówno w treści, jak i na stronie tytułowej.

Jak zaprojektować białą księgę

Teraz już wiesz, jak napisać białą księgę, ale powinieneś zdecydować, jak ją zaprojektować i jak przedstawić ją docelowym odbiorcom. Jak już powiedzieliśmy powyżej w tym wpisie na blogu, Twoi czytelnicy skupiają się głównie na treściach pisanych. Nie oznacza to jednak, że należy zaniedbać układ graficzny.

Przykłady białych ksiąg, które można znaleźć w Internecie, mogą pokazać, jak ważny jest czysty, efektywny projekt. Strona tytułowa białej księgi jest często minimalistyczna, zawiera tylko tytuł lub może tylko abstrakcyjną grafikę w prostym schemacie kolorów. Niektóre branże, takie jak turystyka czy moda, mogą wymagać bardziej dekoracyjnej okładki białej księgi – ale to zwykle kwestia konkretnego tematu.

Zazwyczaj łatwo jest wybrać jeden z wielu szablonów białych ksiąg dostępnych online. Te przykłady białych kartek mają już przygotowany, przejrzysty układ. Wszystko, co musisz zrobić, to wkleić treść i dodać własne obrazy. Niektóre firmy mogą również chcieć dopasować czcionki – zwłaszcza jeśli używają czcionek marki związanych z ich projektem.

Jak sama nazwa wskazuje, białe papiery opierają się na minimalistycznym tle. Są one drukowane na białych stronach papieru, a rozpryski koloru zwracają uwagę na ważne elementy. Szablon białej księgi, który znajdziesz w Internecie, prawie na pewno będzie miał podobny układ. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-768x438. png" alt="prezentacja biznesowa" width="992" height="566" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-576x329. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-1536x877. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation-992x566. net/wp-content/uploads/2022/12/business-presentation. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Szablon białej kartki może wykorzystywać układ jedno- lub dwukolumnowy – najlepiej użyć dwóch kolumn, jeśli zamierzasz zaprojektować swoją białą kartkę przy użyciu pionowego układu strony, lub trzech kolumn, jeśli używasz układu poziomego.

Jeśli okaże się, że często piszesz białe księgi i publikujesz je na swojej stronie (być może używając prezentacji Publuu), możesz chcieć stworzyć biała księga hub na swojej stronie. Co to jest biała księga hub? To po prostu sekcja witryny – być może przy użyciu technologii jak Publuu web kiosk – że jest poświęcony białych ksiąg i podobnych publikacji zawodowych. Możesz wyświetlać przykłady biała księga w jednym miejscu, które przyciąga specjalistów z rynku. Taki hub może generować leady sprzedażowe, zwłaszcza jeśli dostarczysz czytelnikom biznesowym wartościowe treści.

Narzędzia do projektowania białych kartek

Wielu projektantów używa oprogramowania takiego jak InDesign do tworzenia białych ksiąg. Jednak pakiety biurowe, takie jak Libre Office, Microsoft Word, a nawet Google Docs mogą również oferować szablon białej księgi. Możesz napisać białą księgę w programie Word, a następnie sformatować ją za pomocą szablonu.

Innym świetnym narzędziem do pisania białych ksiąg jest Evernote. Możesz go używać do tworzenia bibliografii i śledzenia źródeł, z których korzystasz podczas prowadzenia badań zewnętrznych. Użytkownicy Microsoftu polecają również OneNote, który integruje się z Wordem i Excelem, co pomoże Ci zaznaczyć kluczowe punkty i przygotować wizualizację danych. Nie powinieneś tworzyć całego biała księga w OneNote, ale to świetne narzędzie. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-768x384. png" alt="evernote" width="992" height="497" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-150x75. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-576x288. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-1536x769. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-992x497. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote-400x200. net/wp-content/uploads/2022/12/evernote. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Wielu projektantom można polecić również Canva lub Visme do tworzenia biała księgaów. Mogą one pomóc Ci stworzyć cały dokument w formacie PDF, a prawie każdy szablon biała księga, który znajdziesz na tych stronach, pomoże Ci stworzyć wysokiej jakości publikacje. Ich bogata biblioteka wizualizacji pomoże Twoim czytelnikom utrzymać zainteresowanie wizualne, a także łatwo jest zaprojektować elementy, które pomogą w nawigacji po zawartości Twoich białych ksiąg. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-768x369. png" alt="visme" width="992" height="476" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-576x277. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-1536x738. net/wp-content/uploads/2022/12/visme-992x476. net/wp-content/uploads/2022/12/visme. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Jak generować leady za pomocą białych ksiąg?

Białe księgi to kompleksowe opracowania prezentujące wiele możliwych rozwiązań. Prezentują one wiedzę ekspercką Twojej firmy i dlatego są skierowane do liderów biznesu. Ponieważ są one często poszukiwane przez osoby szukające rozwiązań i cennego spojrzenia, czyni to z nich świetne narzędzie do generowania leadów. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-992x386. jpg" alt="Ebook generuje leady" width="992" height="386" srcset="https://d3vpszern3jgjo. jpg. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-576x224. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257-768x299. net/wp-content/uploads/2021/02/6030257. webp 1285w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Jeśli w swojej białej księdze przedstawisz możliwe rozwiązanie, to rozwiązaniem tym może być kontakt z profesjonalistą takim jak Ty. Podczas gdy białe księgi nie są tylko dla autopromocji, są one doskonałym narzędziem do generowania leadów – zwłaszcza od klientów o wysokim profilu, takich jak instytucje finansowe.

Dzięki formularzom generowania leadów Publuu możesz po prostu poprosić swoich czytelników o kontakt z Tob ą podczas czytania białej księgi online – możesz poprosić ich o pozostawienie adresu e-mail w zamian za dostęp do książki. Zazwyczaj użytkownicy biznesowi są bardziej skłonni do kontaktu z Tobą w zamian za wartościowe treści.

Tworzenie biała księga – podsumowanie

Teraz już wiesz, jak napisać biała księga – użyj formalnego języka, podziel się wynikami swoich badań, zaprojektuj układ w sposób przejrzysty i efektywny. Publuu może pomóc Ci w procesie projektowania – podobnie jak wiele narzędzi online. Wybierz więc szablon biała księga i zacznij pisać!

You may be also interested in:Co to jest White Paper?
Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia prezentacji interaktywnych w 2021 r
Najlepsze narzędzia do prezentacji online w 2021 roku

BIAŁA KSIĘGA PANDEMII KORONAWIRUSA (EBOOK) jest dostępna za darmo na stronie Instytutu Ordo Medicus (LINK do publikacji).

Ponadto można kupić książkę w wersji drukowanej. https://ordomedicus. org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa/
OPIS KSIĄŻKI
Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da.

prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk

Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych.

Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego? The New England Journal of Medicine?

Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19

Oddajemy do Państwa rąk Białą księgę pandemii koronawirusa, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk? z COVID? i? na COVID?.
c. Zamykanie szkół w okresie? pandemii COVID-19?.
d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie? pandemii COVID-19?.
e. Maski.
f. Szczepienia przeciw COVID-19.
g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy1, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te? pandemie? charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR)2 na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:

Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR? przyp. red. ], która mieści się w granicach sezonowej grypy.

Ze wstępu dr Mariusza Błochowiaka

LINK do publikacji: https://ordomedicus. org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/

Biała Księga Produktu 3d Histech Pannoramic 1000

Bezpośredni link do pobrania Biała Księga Produktu 3d Histech Pannoramic 1000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biała Księga Produktu 3d Histech Pannoramic 1000