Biała księga techniczna Emerson M11s S

Biała księga techniczna Emerson M11s S to szczegółowe opracowanie dotyczące inteligentnego systemu automatyki przemysłowej firmy Emerson. System ten łączy w sobie nowoczesne technologie i oprogramowanie, tworząc wygodny i wydajny system sterowania. System składa się z różnych komponentów, w tym sterowników, interfejsów operatora, programowania i monitorowania. Biała księga zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów, w tym ich wymagań, funkcji i wydajności. Pomaga ona także w zrozumieniu i wdrożeniu systemu, a także w jego konfiguracji i zarządzaniu. Biała księga stanowi ważne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości systemu Emerson M11s S.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna Emerson M11s S

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Biała księga na temat sportu (COM(2007) 391 final)

JAKIE SĄ CELE BIAŁEJ KSIĘGI?

 • Ta biała księga stanowiła główny wkład Komisji Europejskiej w zagadnienie sportu i jego roli w życiu codziennym obywateli Unii Europejskiej (UE).
 • Rozpatruje ona wpływ, jaki sport może mieć na inne polityki unijne.
 • Identyfikuje również potrzeby i specyfikę świata sportu.
 • Zapewnia przyszłe perspektywy rozwoju sportu na poziomie UE, przy poszanowaniu prawa unijnego, zasady subsydiarności oraz niezależności organizacji sportowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

 • Główne cele białej księgi obejmowały:

  • określenie wytycznych strategicznych;
  • zachęcanie do debaty nad konkretnymi problemami;
  • nadanie sportowi wyższego profilu w unijnym procesie podejmowania decyzji;
  • podkreślenie potrzeb i specyfiki sektora;
  • określenie odpowiedniego poziomu władzy dla przyszłych działań.
 • W szczególności Komisja starała się wykorzystać białą księgę do:

  • zapewnienia, że pełny wymiar sportu został uwzględniony we wszystkich dziedzinach polityki unijnej;
  • zwiększenia przejrzystości prawnej w odniesieniu do stosowania wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie sportu, a tym samym przyczynienia się do poprawy zarządzania sportem w UE.

Struktura

Biała księga dotyczyła trzech tematów:

 • „społeczna rola sportu”, tj. co reprezentuje sport jako zjawisko społeczne;
 • „ekonomiczny wymiar sportu”, tj. wkład sportu we wzrost i tworzenie miejsc pracy w UE;
 • „organizacja sportu”, tj. rola organizacji i organów publicznych, prywatnych, gospodarczych i sportowych w zarządzaniu sportem.

Plan działania

 • Wraz z białą księgą Rada przyjęła plan pracy na lata 2014–2017. Wdrażany jest nowy plan pracy UE dotyczący sportu, który obowiązuje od lipca 2017 r. do grudnia 2020 r.
 • Plan pracy na lata 2014–2017 zawiera szereg konkretnych środków odnoszących się do społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, takich jak zdrowie, integracja społeczna, działalność charytatywna, edukacja czy stosunki zewnętrzne. Są one następujące:

  • opracowywanie wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i utworzenie europejskiej sieci promującej sport jako aktywność na rzecz poprawy zdrowia;
  • bardziej skuteczne przeciwdziałanie dopingowi w sporcie na szczeblu europejskim;
  • przyznanie marki europejskiej szkołom zachęcającym do udziału w aktywności fizycznej;
  • rozpoczęcie badania nad działalnością charytatywną w sporcie;
  • poprawa integracji społecznej i integracji poprzez sport, korzystanie z programów i zasobów UE;
  • promowanie wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk między organami ścigania a organizacjami sportowymi w celu zapobiegania rasizmowi i przemocy;
  • zbieranie statystyk, które określają w sposób ilościowy ekonomiczny wpływ sportu i na których można oprzeć politykę;
  • przegląd publicznego i prywatnego finansowania sportu;
  • prowadzenie dalszych prac nad działaniami agentów zawodników oraz wartością dodaną ewentualnych działań UE w tej dziedzinie (przedmiot komunikatu Komisji z 2011 r. );
  • lepsze ustrukturyzowanie dialogu na temat sportu na poziomie UE, zwłaszcza poprzez doroczne forum sportowe;
  • zacieśnianie współpracy międzyrządowej w kwestiach związanych ze sportem;
  • promowanie tworzenia europejskich komitetów dialogu społecznego w sektorze sportowym oraz wspieranie pracodawców i pracowników.

Monitoring

Komisja monitoruje postępy inicjatyw poprzez zorganizowany dialog ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się sportem:

 • europejskimi federacjami sportowymi;
 • europejskimi organizacjami parasolowymi na rzecz sportu, takimi jak Europejskie Komitety Olimpijskie, Europejski Komitet Paraolimpijski i europejskie pozarządowe organizacje sportowe;
 • krajowymi organizacjami parasolowymi dla sportu i krajowymi komitetami olimpijskimi i paraolimpijskimi;
 • innymi organizacjami działającymi w sporcie reprezentowanymi na szczeblu europejskim, w tym związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 • innymi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi (organy Rady Europy i ONZ, UNESCO, Światowa Organizacja Zdrowia itp. ).

Promowanie partnerstw i wydarzeń

Program Erasmus+ zapewnia organizacjom sportowym, organom państwowym i innym organizacjom możliwości, które przyczyniają się do priorytetów sportowych UE. Wspiera projekty mające na celu promowanie współpracy partnerskiej, wydarzeń, opartego na dowodach kształtowania polityki oraz dialogu z organizacjami sportowymi. Program Erasmus+ koncentruje się na sportach podstawowych i realizuje następujące cele szczegółowe:

 • zwalczanie zagrożeń dla integralności sportu, obejmujących więcej niż jeden kraj, takich jak doping, ustawianie meczów i przemoc, a także nietolerancja i dyskryminacja wszelkiego rodzaju;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i podwójnej kariery sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie, integracji społecznej, równych szans i świadomości znaczenia aktywności fizycznej wzmacniającej zdrowie poprzez zwiększony udział w równym dostępie do sportu dla wszystkich.

KONTEKST

 • Sport jako zjawisko społeczne i gospodarcze pomaga osiągnąć cele strategiczne UE dotyczące solidarności i dobrobytu. Przekazuje pojęcia pokoju, tolerancji, wzajemnego zrozumienia i edukacji, zgodnie z europejskim ideałem.
 • Więcej informacji:

  • Sport (Komisja Europejska)
  • Środki mające na celu zachęcanie do uprawiania sportu (Komisja Europejska)

GŁÓWNY DOKUMENT

Biała księga – Biała księga na temat sportu (COM(2007) 391 final, 11. 7. 2007)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji – UE i sport: Tło i kontekst – dokument towarzyszący dołączony do Białej księgi w sprawie sportu (SEC(2007) 935 final, 11. 2007)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu (COM(2011) 12 final, 18. 1. 2011)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017 (Dz. U. C 183 z 14. 6. 2014, s. 12–17)

Ostatnia aktualizacja: 10. 07. 2017

Top

Przejdź do głównej treści

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Prawo UE

 • Traktaty
  • Obecnie obowiązujące traktaty
  • Traktaty założycielskie
  • Traktaty o przystąpieniu
  • Inne traktaty i protokoły
  • Układ chronologiczny
 • Akty prawne
 • Skonsolidowane wersje tekstów
 • Umowy międzynarodowe
 • Dokumenty przygotowawcze
 • Dokumenty EFTA
 • Procedury stanowienia prawa
 • Streszczenia aktów prawnych UE
 • Instytucje UE
  • Parlament Europejski
  • Rada Europejska
  • Rada Unii Europejskiej
  • Komisja Europejska
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Europejski Bank Centralny
  • Europejski Trybunał Obrachunkowy
  • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  • Europejski Komitet Regionów
  • EuroVoc
  • Informacje

  • Aktualności
  • Najnowsze zmiany w EUR-Leksie
  • Statystyki
  • Rejestr ELI
   • Informacje o ELI
   • Informacje techniczne
   • Przegląd stanu wdrożenia ELI
   • Zasoby potrzebne do wdrażania ELI
   • Aktualności dotyczące ELI
   • Opinie użytkowników
   • Legislation in schema. org
   • Budżet on line
   • Aby wyszukać „konkretne wyrażenie”, umieść je w cudzysłowach. Dodaj gwiazdkę (*) w wyszukiwanym terminie, aby znaleźć jego warianty (np. transp*, 32019R*). Użyj pytajnika (? ) zamiast konkretnego znaku w wyszukiwanym terminie, aby znaleźć jego warianty (np. „ka? a” umożliwia wyszukanie słów „kara”, „kasa”, „kawa” itp. )

    Przewodnik w wyborze właściwego rozwiązania głosowego

    Systemy głosowe od wielu lat mają już ugruntowaną pozycję jako optymalny interfejs pomiędzy maszyną a człowiekiem. Wysoki stopień uznania wśród pracowników oraz wysoki stopień przyjazności użytkowania odgrywają tu równie istotną rolę, co kwestia efektywności kosztowej. Jeżeli zdecydowali się już Państwo na zastosowanie technologii głosowej, niniejsza Biała księga opracowana przez IAW - Institut für Angewandte Warehouse-Logistik przybliży Państwu, na co należy zwrócić uwagę wybierając dostawcę takiego rozwiązania. Szczegółowa lista kontrolna pomoże Państwu w dokonaniu wyboru.

    Pobierz teraz

    CnB - A Game Changer For The Logistics Sector

    Digital solutions in the area of contract and billing management are summarised under the term "Contract and Billing" (CnB). CnB systems provide the digital answer to all challenges of manual contract and billing management. With CnB, you can record all services without gaps and bill them in full. You can find out more about this in this white paper.

    Cyfryzacja stałych danych i optymalizacja procesów

    Kto chce zwiększyć efektywność procesów logistycznych, uzyskać oszczędności i zminimalizować błędy, musi postawić na inteligentne rozwiązania w zakresie zbierania, analizy i dystrybucji stałych danych. Wyjaśnimy Państwu, czym są stałe dane, jakich danych Państwo potrzebują i doradzimy, jak w Państwa przedsiębiorstwie utorować drogę do funkcjonalnego zarządzania stałymi danymi. Zachęcamy do pobrania naszej listy kontrolnej w ramach white paper, aby dowiedzieć się o aktualnym stanie swojej logistyki w zakresie zbierania i analizy stałych danych!

    Elastyczność i transparentność w handlu online

    Wielokanałowe zakupy są dziś dla klientów codziennością. W szczególności opcje zakupów o charakterze omnichanel są według ekspertów modelami sprzedażowymi przyszłości: Już od dawna dla wielu kupujących online jest czymś oczywistym, że zamówione towary można wymienić lub odesłać do filii. Pod względem logistycznym trend omnichanel stanowi wyzwanie. W szczególności, że logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych nie jest ich głównym obszarem działalności. Dowiedz się z tej białej księgi więcej o efektywnym zarządzaniu magazynem za pomocą LFS w handlu online.

    4 kroki do udanego
    komisjonowania.

    Biała księga stanowi wgląd w aktualny poziom systemów komisjonowania, które zostały zastosowane w pierwszej kolejności w handlu wysyłkowym, a przede wszystkim pozwala się zorientować jak można optymalnie i efektywnie wykorzystać te systemy operacyjne. Najważniejsze w tym procesie pozostają prewencyjne środki zaradcze, mające na celu wyeliminowanie błędów podczas komisjonowania, co pozwala na podniesienie jakości wykonywanych usług oraz zminimalizowanie kosztów. Biała księga pokazuje poza tym środki zaradcze i strategie, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz stanowi konkretny plan handlowy dla wdrożenia potencjalnych możliwości. Dowiedz się więcej …

    Analiza: Logistyka 4. 0 w logistyce magazynowej.

    Rezultat analizy przedstawia się następująco: Potencjał Logistyki 4. 0 jeszcze długo pozostanie niewyczerpalny. Ankieta grupy EPG pozwoliła na zidentyfikowanie obszaru napięć, jakie występują obecnie w firmach: Z jednej strony istnieje duża gotowość inwestycyjna w nowe technologie w celu przyspieszenia procesów łączności w magazynie. Z drugiej strony konkretne ekonomiczne korzyści pozostają dla wielu ciągle niejasne. Należy tutaj wyznaczać tempo i wskazywać firmom ścieżki rozwiązań, aby już dzisiaj potrafiły przygotować swoje zaplecze logistyczne do przyszłościowych rozwiązań. Niezależni doradcy z zakresu logistyki firmy Ehrhardt + Partner Consulting (EPC) prezentują przegląd dostępnych możliwości. Dowiedz się więcej…

    Logistyka jako główny obszar działania firmy:
    Branża napojów.

    W branży napojów powstało wiele nowości logistycznych, które zdobyły uznanie. Branża ta bazuje na dystrybucji i jest całkowicie zdana na procesy logistyczne. Jednocześnie producenci napojów i ich dystrybutorzy mają te same zasadnicze wymagania, które dominują również w innych obszarach gospodarki. W związku z tym wiele przedsiębiorstw z tej branży zainwestowało w logistykę lub projekty mające na celu jej ulepszenie. Wielu kierowników ds. IT lub logistyki w branży napojów reprezentuje przekonanie, że bez systemu zarządzania magazynem LFS utrzymanie pracy przedsiębiorstwa nie byłoby w ogóle możliwe. Dowiedz się więcej …

 • Biała księga techniczna Emerson M11s S

  Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna Emerson M11s S

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna Emerson M11s S