Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb

Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb jest wyjątkowym narzędziem służącym do konfigurowania i monitorowania podłączonych urządzeń, takich jak piekarniki, lodówki, mikrofalówki, grille, okapy kuchenne, pralki i inne. Zawiera wszystkie informacje dotyczące konfigurowania, instalowania i użytkowania urządzeń, w tym konfigurowanie zgodności i sterowanie za pomocą sieci Wi-Fi. Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb zawiera także szczegółowe informacje na temat konfiguracji i korzystania z systemów bezprzewodowych, takich jak Bluetooth i Wi-Fi. Dodatkowo, podręcznik zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące naprawy urządzeń. Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb jest doskonałym źródłem informacji dla użytkowników produktów Haier i jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej firmy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

WYKORZYSTANIA SIECI RADIOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO

z dnia 12 stycznia 2016

§ 1. Informacje organizacyjne

1. Do nieodpłatnego użytkowania sieci łączności radiowej Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego (zwanego dalej PSP) uprawniony jest każdy członek Stowarzyszenia.

2. Sieć łączności może być wykorzystywana do celów takich jak:

  • Łączność podczas lotu, do wysokości 300m nad gruntem na kanałach w paśmie UHF,
  • Łączność na lotnisku pomiędzy kierownikiem startów a obsługą wyciągarki,
  • Organizacja, przeprowadzanie oraz udział w imprezach lotniczych i innych wydarzeniach mających na celu promowanie paralotniarstwa.
  • Organizacja i przeprowadzanie zawodów paralotniowych, w tym koordynacja transportu zawodników, przekazywanie komunikatów meteorologicznych, oraz innych istotnych z punktu widzenia sytuacji,
  • Przekazywanie wskazówek i komunikatów pilotom (popularnie określane „prowadzenie na radiu”), jak również przekazywanie komunikatów holowanemu pilotowi przez kierownika startów i/lub obsługę wyciągarki,
  • Przekazywanie wskazówek uczestnikom szkoleń paralotniowych,
  • Inna, konieczna łączność naziemna w miejscach wykonywania lotów.

  3. Sieć łączności PSP nie może być wykorzystywana do następujących celów:

 • Łączność podczas lotu w paśmie VHF,
 • Łączność przez osoby nie będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego,
 • Łączność nie związana z lotnictwem, w szczególności łączność grup rekonstrukcyjnych, grup paramilitarnych, służb ochrony itp.
 • 4. Wszelkie informacje techniczne, jak również lista modeli radiotelefonów dopuszczonych do pracy w sieci jest zawarta w dokumencie dostępnym pod adresem: http://akl. pdf, oraz w paragrafie 2 niniejszego regulaminy (bez listy radiotelefonów)

  5. Inne, nieujęte w punkcie 2 sposoby wykorzystania sieci są dopuszczone o ile nie stoją w sprzeczności z punktem 3 i innymi odnoszącymi się do zasad użytkowania.

  6. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych szkodliwych dla wszystkich dysponentów częstotliwości. W szczególności zabronione jest prowadzanie celowych emisji, mających na celu uniemożliwienie poprawnego przeprowadzenia łączności i transmisji danych odbywających się na częstotliwości. Niedozwolone jest nadawanie muzyki, oraz audycji radiowych.

  7. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych o parametrach technicznych niezgodnych z parametrami wyznaczonymi w paragrafie 2, punkt 4 i 5.

  8. Łączność powinna być prowadzona zgodnie z ustalonymi normami współżycia społecznego. Zabrania się używania słów wulgarnych i obelżywych oraz wszczynania kłótni.

  9. Nie wymaga się stosowania jakichkolwiek znaków wywoławczych (identyfikacyjnych) podczas łączności, aczkolwiek każdy użytkownik jest zobowiązany do podania swojego imienia i numeru legitymacji członkowskiej (Numer legitymacji należy odczytać w systemie ZEFIR) jeżeli zostanie o to poproszony.

  10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż częstotliwość jest wykorzystywana przez osoby nieuprawnione (mając jednak na uwadze pozostałych, legalnych dysponentów współdzielonej częstotliwości), lub jest wykorzystywana w sposób naruszający zasady niniejszej instrukcji, każdy członek PSP jest uprawniony do poproszenia o podanie imienia i numeru legitymacji członkowskie jakiegokolwiek innego użytkownika.

  11. Łączność powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7 „Procedury Operatorskie” publikacji „Krótki Podręcznik Łączności Radiowej dla Paralotniarzy”, wydanie trzecie, stworzonej przez Mateusza Lubeckiego.

  12. Wszelkie naruszenia niniejszej instrukcji wraz z podaniem orientacyjnej lokalizacji oraz ewentualnych nagrań zawierających zapis fonii z kanału radiowego można zgłaszać na dane kontaktowe podane w § 3.

  13. Użytkownicy sieci łączności powinni dbać o należyte jej wykorzystywanie. Wyłącznie od nich i ich samodyscypliny zależy czy wspólne dobro jakim jest kanał radiowy, będzie skutecznie służyło całej społeczności polskich pilotów paralotniowych. Nie można dopuścić do sytuacji w której sieci łączności PSP stanie się kolejnym pasmem PMR, dostępnym dla każdego bez żadnej kontroli.

  § 2. Informacje techniczne

  1. Sieć łączności radiowej pracuję na mocy Pozwolenia Radiowego numer RRL/A/A/0428/2015 wydanego dnia 5 stycznia 2016 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to sieć łączności ruchomej lądowej. Sieć pracuje w paśmie przeznaczonym dla profesjonalnych (komercyjnych) sieci łączności radiowej. Nie leży ona ani w paśmie lotniczym ani amatorskim.

  3. Łączność może być prowadzona na terenie całego kraju, pomiędzy stacjami przewoźnymi (np. samochodowymi) i/lub przenośnymi (nasobnymi / doręcznymi), zgodnie z wykazem dopuszczonych modeli radiotelefonów. W myśl pozwolenia radiowego nie dopuszcza się instalowania stacji stałych.

  4. Sieć łączności pracuję w oparciu o kanał(y) radiowe o następujących parametrach:
  Częstotliwości w paśmie VHF: 158. 250 MHz
  Częstotliwości w paśmie UHF: 459. 4125MHz; 469. 4125MHz
  Ton CTCSS (obowiązkowy co najmniej na nadajniku): 103. 5Hz lub 71. 9
  Dopuszczalne maksymalne moce nadajników (w powietrzu / przenośne na ziemii / przewoźne): 1. 5W /5W /13W
  Szerokość kanału 12, 5kHz
  Polaryzacja Anten Pionowa

  5. Dodatkowo, dla potencjalnej łączności cyfrowej ustala się następujące parametry:
  Standard łączności: ETSI-DMR
  Colour Code: 1
  Numer Grupy Rozmównej: 1
  Szczelina Czasowa: 1
  Szyfrowanie transmisji: BRAK

  6. Powyższe kanały radiowe zostały przydzielone na zasadach współdzielenia, na terenie całego kraju

  7. Urząd Komunikacji Elektronicznej może w przyszłości przydzielić częstotliwość kolejnym użytkownikom, również do transmisji głosu. Powyższa lista będzie systematycznie uzupełniana, gdy tylko zajdzie taka potrzeba

  8. Używanie tonów CTCSS jest obowiązkowe i w swojej idei ma umożliwić identyfikację przez UKE współużytkowników częstotliwości. Używanie tonowej blokady szumów CTCSS umożliwia odizolowanie się od tych innych współużytkowników. Każdy z nich ma do niej równe prawa i musi zaakceptować obecność pozostałych jej dysponentów. Dodatkowo, tonowa blokada szumów CTCSS eliminuję uporczywe zakłócenia odbioru pochodzące od silnika napędu PPG oraz urządzeń elektronicznych, takich jak wariometr, znajdujących się w bezpośredniej bliskości radiotelefonu. Pomimo faktu, że częstotliwość kanału jest podzielna bez reszty zarówno przez 25kHz jak i 50kHz, przydzielona szerokość pasma wynosi 12. 5kHz. Każdy użytkownik sieci jest zobowiązany do ustawienia swojego radiotelefonu zgodnie z przedstawioną specyfikacją a przede wszystkim do używania dewiacji nie większej niż 3kHz (W radiotelefonach Baofeng, Navcomm i Wouxun ustawienie W/N na NARROW. Używanie większej dewiacji (W/N na WIDE) będzie powodowało zakłócenia łączności w sąsiednich kanałach, leżących odpowiednio 12, 5kHz niżej i wyżej w widmie radiowym. Jest to czynność szkodliwa i łamiąca postanowienia Pozwolenia Radiowego. Częstotliwości 158, 237. 5MHz oraz 158, 262. 5MHz są przydzielone innym użytkownikom do użytku na terenie całego kraju. Użytkownicy sieci Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego nie mogą powodować na nich szkodliwych zakłóceń

  12. Dopuszcza się używanie z radiotelefonami zewnętrznych anten o polaryzacji pionowej, jak również wykonywanie stałej instalacji radiotelefonów w punktach obsługi zawodów, wyciągarkach paralotniowych, samochodach i innych niezbędnych miejscach o ile instalacja będzie miała charakter przewoźny bądź przenośny a nie stacji stałej. W przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia zasięgu łączności, ponad ten oferowany przez bezpośrednią komunikację w relacji radiotelefon <=> radiotelefon, dopuszcza się użycie przewoźnego (przenośnego przemiennika radiotelefonicznego. Pełne informacje i wymagania co do użycia przemiennika znajdują się na stronie drugiej dokumentu:

  § 3. Koordynatorzy sieci

  1. Sprawy formalne i organizacyjne: psp@psp. pl

  2. Sprawy techniczne:
  Mateusz Lubecki
  e-mail: ebc41sp@gmail. com; sp8ebc@gmail. com
  telefon: +48 660 43 44 46

  Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

  Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik łączności Haier Hc27sf10rb