Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503

Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503 to profesjonalny podręcznik, który zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące konfiguracji i specyfikacji urządzenia Bosch 9000065778 8503. Zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, ustawień i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, aby zapewnić wydajne działanie. Podręcznik jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników, którzy chcą uzyskać najlepsze wyniki z urządzenia Bosch 9000065778 8503.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503

Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera.

Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna konfiguracja umożliwiająca pracę programu. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy ją jednak skontrolować i w razie potrzeby zmienić.

Aby uruchomić konfigurację należy wybrać z menu System /Konfiguracja lub wcisnąć przycisk Konfiguracja na Pasku skrótów Comarch ERP Optima. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji, podzielone na 2 części (panele). W części lewej ułożone są trzy główne grupy konfiguracyjne:

Firma – konfiguracja firmy służy do określania parametrów pracy typowych dla konkretnej firmy (bazy danych) oraz obejmuje wprowadzanie i przechowywanie nazwy, adresu i wszelkich danych formalnych firmy.

Program – konfiguracja programu służy do ustalania parametrów pracy oraz administracji programem. Administracja obejmuje zarządzanie kontami operatorów, zakładanie i zarządzanie obsługiwanymi bazami danych.

Uwaga

Ustalane w ramach konfiguracji programu parametry pracy są parametrami niezależnymi od wybranej bazy danych, tzn. dla wszystkich obsługiwanych w programie baz danych posiadamy takie same stawki podatkowe, stawki VAT, waluty itd.

Stanowisko – z tego poziomu możliwe jest określenie parametrów pracy danego stanowiska.

Elementy konfiguracji w tym oknie ułożone są w tzw. strukturę drzewa. W strukturze tej główne grupy konfiguracyjne rozwijają się w podgrupy (gałęzie), które z kolei mogą posiadać kolejne rozgałęzienia (lista podgrup dostępna jest na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na pozycji w prawym oknie lub kliknięcie przycisku widocznego obok nazwy grupy. Po rozwinięciu przycisk zmienia się na ). Na najniższym poziomie rozgałęzienia znajdują się właściwe parametry konfiguracyjne, które są wyświetlane w prawym panelu okna konfiguracji.

Konfigurację można zamknąć wciskając przycisk lub (w górnej części okna).

Konfiguracja systemu

Podczas ustalania parametrów dodatkowo można wykorzystać przyciski:

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie).

 Zapisz wprowadzone zmiany – zapisuje nowe ustawienia parametrów.

Uwaga

Przywrócenie poprzednich ustawień jest możliwe tylko do czasu zapisania parametrów.

W celu łatwiejszego poruszania się w obrębie konfiguracji, w górnej części okna Konfiguracja zostały wprowadzone dodatkowe elementy nawigacyjne. Wciśnięcie klawisza  powoduje przejście z gałęzi aktualnie podświetlonej do gałęzi nadrzędnej w ramach tej samej grupy. Użycie klawisza  powoduje otwarcie aktualnie podświetlonego elementu konfiguracji. Klawisz ten jest nieaktywny, jeśli podświetlony jest najniżej położony w strukturze drzewa element konfiguracji.

Dodatkowym elementem ułatwiającym konfigurację programu Comarch ERP Optima jest możliwość użycia schematów konfiguracyjnych. Schematy pozwalają ograniczyć ilość dostępnych parametrów konfiguracyjnych, dzięki czemu konfiguracja staje się bardziej przejrzysta. Wybór jednego z dostępnych schematów następuje po wciśnięciu klawisza  w górnej części okna konfiguracji. Rozwinięta zostaje wtedy lista, która pokazuje dostępne schematy konfiguracji:

Moje moduły – wyświetla elementy konfiguracji wspólne dla wszystkich modułów oraz elementy konfiguracji tych modułów, które są zaznaczone w Konfiguracja Programu/Użytkowe/Operatorzy/ Ogólne.

Elementy ogólne – wyświetla elementy konfiguracyjne wspólne dla wszystkich modułów.

Moduł Kasa/Bank – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Kasa/Bank.

Moduł Faktury – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Faktury.

Moduł Handel – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Handel,

Moduł Książka Podatkowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Książka Podatkowa.

Moduł Księga Handlowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Księga Handlowa.

Moduł Środki Trwałe – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Środki Trwałe.

Moduł Płace i Kadry – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Płace i Kadry.

Moduł Analizy – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Analizy. Dodatkowo Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program/ Informacje/ Informacje bieżące, Program/ Pulpit Menadżera, Program/ Użytkowe, Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki, Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. Założenia dotyczą również bazy offline (współpraca z Comarch ERP XL).

Moduł CRM – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu CRM.

Moduł Serwis – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Serwis.

Większość parametrów konfiguracyjnych jest odczytywana bezpośrednio po zamknięciu konfiguracji. W przypadku, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie programu – użytkownik jest o tym informowany.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

 
  
$)'$)))&+++%(, *(')
%( $%, #  " 
     ! $ 

    

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

aus Index Safety instructions............. 4 Washing dishes............... 16 Getting to know your appliance.. 6 Additional functions............ 17 Filling the rinse-aid container.... 7 Maintenance and care.......... 18 Not suitable for the dishwasher.. 8 Fault finding.................. 20 Arranging crockery, glasses, Customer Service............. 23 etc. in the dishwasher.......... 9 Information

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
aus If the dishwasher is to be installed Safety instructions in a high-sided unit, ensure that the unit is attached properly and also at the Delivery rear. Immediately check the packaging and Built-under and built-in appliances dishwasher for any damage which may should always be installed under a have been caused in transit. Do not use continuous work surface which is a damaged appliance, but consult your attached to the adjacent cupboards, in supplier. order to ensure that the appliance is Ple
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
aus Children in the household Warning Do not let infants play or operate the dishwasher. Children could get locked in the appliance (risk of suffocation) or get stuck in other Keep cleaning and rinsing agents out of positions. the reach of infants. These may cause Therefore: Remove the mains plug, cut the chemical burns in the mouth, throat and mains wire and set aside. Damage the eyes or asphyxiation. door lock so that the door can no longer Keep infants away from the open be closed. dishwasher
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
aus Appliance interior Getting to know your Upper basket with 2-tiered cup rack appliance 20 Additional cutlery basket for the top 21 Diagrams of the control panel and the basket * interior of the appliance can be found 22 Upper spray arm in the envelope at the front. 23 Lower spray arm Individual positions are referred to in the text. 24 Filters Cutlery basket 25 Control panel Lower basket 26 1 Main switch Lock for detergent dispenser 27 2 Door Opener Container for rinse-aid, with level 28 3 Pr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
aus Adjusting the amount of Filling the rinse-aid rinse-aid container The amount of rinse-aid added to the The purpose of a rinse-aid is to prevent water can be varied by adjusting the the formation of water marks on tableware stepless control. The rinse-aid control has and utensils, and to ensure that glasses been set to ”4” in the factory. are clean and sparkling. The rinse-aid is consumed during the washing process. Do not alter the setting of the rinse-aid Fold back the lid on the rinse-aid
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
aus Damage to glassware and other Not suitable for dishes the dishwasher Possible causes: The following should not be type of glass or manufacturing process cleaned in the dishwasher: chemical composition of detergent Wooden cutlery and utensils – these water temperature and duration of will leach out and become unsightly; dishwasher programme. even the utilised stickers are not Suggested remedy: suitable for the temperatures which Use glassware or porcelain dishes that occur. have been marked
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
aus Cups and glasses Arranging crockery, glasses, Upper basket 20 etc. in the dishwasher Loading the dishwasher Scrape off any large amounts of left-over food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place objects in the dishwasher in such a way that  items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down,  curved items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off,  they are stacked securely and cannot tip over,  they do not prevent
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
aus Cutlery Cutlery should be placed in the dishwasher always unsorted and with the eating surface pointing downwards. The spray jet is then better able to reach the individual parts. To prevent injuries, place long, pointed accessories and knives on the étagère (some models) or on the knife shelf (available as an accessory). Folding spikes * * on applicable models To improve stacking of pots and pans, the spikes can be folded down. The cup shelf can be inserted into either position 1 or 2 as sh
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
aus Small accessories holder* Top basket with upper and lower roller pairs * some models Light-weight plastic accessories, e. g. cups, Pull out the top basket. lids, etc. can be held securely in the small Remove the top basket and re-attach it accessories holder. to the upper or lower rollers. Adjusting position of basket * Top basket with side levers * not on all models (Rackmatic) Pull out the top basket. Ø max. 20/*25cm Ø max. 30/*25cm 34/*29cm If required, the height of
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
aus Baking sheet spray head * * some models You can clean large baking sheets or grilles with the baking sheet spray head. To do this, remove the top basket and insert the spray head as illustrated in the diagram. To raise the basket, take hold of the basket on the upper edge and pull upwards. Before you re-insert the basket, ensure that it is at the same height on both sides. Otherwise, the appliance door cannot be closed and the upper spray arm will not connect to the water circuit. To ensure
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
aus Detergent compartment with Detergents measuring marks Information about detergents The side of the detergent compartment is You can use any brand of liquid or powder marked with lines to help you determine detergent, as well as tablets, that have how much powder to add. been specifically designed for use in The capacity of the detergent container is domestic dishwashers. (Do not use normal 15 ml up to the bottom line and 25 ml up to washing-up liquid! ) the middle line. When the compartment i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
aus CAUTION Reduce costs! IMPORTANT NOTE If your dishes are only ON THE USE OF moderately dirty, you may be COMBINED CLEANING able to use less detergent than PRODUCTS recommended. Please note the following when using Close the lid on the detergent ”combined cleaning products” which compartment. eliminate the need for a rinsing agent or Press down the lid (1) until it clicks salt, for example: shut (2). Some products with a built-in rinsing agent are only used to their full effect in certain p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
aus Programme overview This overview lists the max. possible number of programmes. The programmes supplied with your appliance are indicated on the fascia. Type of crockery e. china, Non- delicate Mixed Mixed pots/pans, delicate cutlery, glasses, etc. Type of food Soups, casseroles, Soups, potatoes, Coffee, cakes, Rinse off if remains sauces, potatoes, pasta, rice, eggs, milk, sausage, the dishes pasta, rice, eggs, roast or fried food cold drinks, have been roast or fried food salads stacked f
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
aus End of programme Washing dishes The programme ends when the Programme progress indicator Reduce costs! 6 has gone out and the End-of-programme indicator If only a small number of 7 illuminates. When the programme dishes have been loaded into ends, the ”Top basket washing” function the dishwasher, selecting a is de-activated if required (only some programme that operates at models). the next lowest temperature Several minutes after the programme has will usually suffice. ended: Programme data
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
aus Terminating the programme Additional functions (Reset) * on some models additional functions Only when the main switch is on: 4 can be set with the buttons. Rotate programme selector to the Reset position. Pre-Soak * The programme sequence lasts The Pre-Soak programme option serves to approx. 1 min. perform a pre-soak cycle before the main When the programme has run, programme. This cycle enables cookware, switch off the main switch 1. e. pans, bowls, etc. to be pre-soaked To restart, ro
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
aus Filters Maintenance and care The filters 24 prevent larger remnants of A regular inspection and maintenance food or other objects from getting inside of your machine will help to prevent faults. the pump. This residue can occasionally This saves time and prevents problems. clog up the filters. Therefore you should occasionally have The filter system consists of a filter a careful look inside your dishwasher. cylinder, a flat fine filter and, depending on Overall condition the model, a microf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
aus Spray arms Lime and remnants of food in the washing water can block the nozzles in the spray arms 22 and 23 and the arm mountings. Inspect the nozzles in the spray arms for blocked holes due to remnants of food. If necessary, pull the lower arm 23 upwards and lift it off. Unscrew the upper spray arm 22. Clean both spray arms under running water. Refit the spray arms. Ensure that the lower arm has locked into place and the upper one is screwed tight. 19
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
aus Pump * Fault finding * on applicable models Resolving minor problems Larger remnants of food that have not yourself been trapped by the filters and have been Experience has shown that you can left in the water can cause a blockage in resolve most problems that arise during the pump. The water is no longer pumped normal daily usage yourself, without out of the dishwasher and it can be seen having to call out a service engineer. Not covering the filter. only does this save costs, but it also P

O nas

ManualDB to baza danych instrukcji użytkowania, która jest ciągle rozszerzana o inne podręczniki. Grupujemy instrukcje z kilku stron wraz z podręcznikami, więc nie trzeba szukać na wielu serwerach, ale instrukcję znaleźć można łatwo u nas, a przekierujemy na odpowiednią stronę internetową. Wszystkie podręczniki sprawdza zespół doświadczonych pracowników. Masz pewność, że u nas znajdziesz zawsze instrukcją użytkownika. Pobranie (download) podręczników i instrukcji w języku polskim jest bezpłatne.

Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i specyfikacji Bosch 9000065778 8503