Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500

Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500 to kompletny przewodnik po urządzeniu. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera dokładny opis funkcji i wskazówki dotyczące bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia. Ponadto zawiera szczegółowe informacje o obsłudze technicznej i gwarancji, dzięki czemu użytkownik będzie w stanie w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Podręcznik jest dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO OIM 22300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO OIM 22300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO OIM 22300

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO OIM 22300 ANNEXE 102 (1439 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO OIM 22300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Wskazówki oraz rady praktyczne Informacje dotycz¹ce ochrony srodowiska2Spis treoeciInstrukcja obs³ugi. 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 21 21 23 27 28 29 30 31 32 34 35 373Czyszczenie i pielêgnacja..4Instrukcja obs³ugi1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 5Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE: ­ 73/23/EWG z dnia 19. 02. 1973 (Dyrektywa dot. niskiego napiêcia) ­ 89/336/EWG z dnia 03. 05. 1989 (Dyrektywa dot. [... ] · ¯¹dan¹ funkcjê i temperaturê piekarnika mo¿na wybraæ przed lub po ustawieniu funkcji zegara Czas trwania d i Koniec e. · Po zakoñczeniu gotowania nale¿y ustawiæ pokrêt³o funkcji i temperatury w po³o¿eniu WY£¥CZONY.Wy³¹czanie wyoewietlacza czasuWy³¹czaj¹c wyoewietlacz czasu mo¿na zaoszczêdziæ energiê. Przy pomocy funkcji Koniec e nale¿y ustawiæ godzinê, o której potrawa powinna byæ gotowa, tu godz. 14:05.Lampki kontrolne funkcji Czas trwania d i Koniec e s¹ podoewietlone, a na wyoewietlaczu pojawia siê aktualna godzina, tu: 12:05. Piekarnik w³¹czy siê automatycznie w wyznaczonym momencie, tu o godz. Po up³ywie podanego czasu piekarnik wy³¹czy siê, tu o godz. 14:05.20Zastosowania, tabele i radyPieczenieFunkcja piekarnika Termoobieg lub Grzejnik górny/dolny ¡Formy do pieczenia · W przypadku funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ nadaj¹ siê formy z ciemnego metalu oraz formy powlekane. · W przypadku funkcji Termoobieg nadaj¹ siê tak¿e jasne formy metalowe. Prowadnice · Pieczenie z zastosowaniem funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ mo¿liwe jest zawsze tylko na jednym poziomie. · Z funkcjami Termoobieg mo¿na piec suche wypieki i drobne ciasteczka na 2 blachach jednoczeoenie. prowadnice 1 i 321Wskazówki ogólne · Blachy do pieczenia umieszczaæ oeciêt¹ krawêdzi¹ do przodu! · W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia). · Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym sosem. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.29Tabela pieczeniaWsun¹æ blachê w pierwsz¹ prowadnicê. Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachWieprzowina 1 kg pieczeni wieprzowej (karkówka, szynka, pieczeñ zwijana), 1 cm wysokooeci Miêso peklowane, 1 cm wysokooeci Pieczeñ rzymska Wo³owina Pieczeñ wo³owa, 1 cm wysokooeci Filet wo³owy, 1 cm wysokooeci Rostbef, 1 cm wysokooeci Cielêcina Pieczeñ cielêca, 1 cm wysokooeci Jagniêcina Udziec jagniêcy (1800 g) 170-180 220-2301) 220-2301) 220-2301) 210-2201) 2 --90 170-180 2 --14-17 150-160 190-2001) 190-2001) 2 2 2 ------18-20 6-8 8-10150-160---14-20150-160 160-1702 2-----10-15 60-70Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze Kie³baski "cordon bleu" Kie³baski Sznycel lub kotlet panierowany Zrazy 3 3 3 3 4/1 4/1 4/1 4/1 5-8 12-15 15-20 15-2030Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachRyba Pstr¹gi à 200-250 g 4 filety z pstr¹ga (waga à 200 g) Filet z sandacza panierowany (waga ca³kowita ok. 1 kg) Drób Kurczak 1 kg rolady z indyka, 1 cm wysokooeci Kaczka (2000-2500 g) Gêoe (4500 g)1) Rozgrzaæ piekarnik190-200 170-1803 320-25 20-25190-20025-30150-160 150-160 150-160 150-1602 2 2 2---------55-60 11-15 90-120 150-180Grillowanie powierzchniowe1 3Funkcja piekarnika Grill na podczerwieñ ¸ lub Grill powierzchniowy na podczerwieñ º z maksymalnym ustawieniem temperatury Uwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika. Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut przed rozpoczêciem grillowania: · Do grillowania u¿ywaæ rusztu i blachy uniwersalnej. · Wartooeci czasu grillowania maj¹ charakter orientacyjny. · Do grillowania nadaj¹ siê p³askie kawa³ki miêsa i ryby.31Tabela grillowaniaBlacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsadu Czas grillowania w minutach 1. strona stronaProdukt do grillowaniaFunkcja4-8 kotlety wieprzoweGrill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ275115102-4 kotlety wieprzowe12Grill powierzchn marynowane iowy na º steki wieprzowe podczerwie ñ stek, krwisty Grill na ¸ podczerwie ñ5-74-6Grill powierzchn 4 steki, oerednio iowy na º zgrilowane podczerwie ñ 2 po³ówki kurczaka Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ6-825015-204 po³ówki kurczaka1-4 udka kurczaka 32Blacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsaduCzas grillowania w minutach 1. strona strona4-6 udek kurczakaGrill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñKie³baski z grilla, do 6 sztuk Kie³baski z grilla, wiêcej ni¿ 6 sztuk zwiniête kie³baski, do 4 sztuk zwiniête kie³baski, do 6 sztuk5-1059Ca³e rybyGrill powierzchn Chleb tostowy º iowy na (bez dodatków) podczerwie ñ1-233Grillowanie turboFunkcja piekarnika Grill wewnêtrzny turbo ¼ Blacha Ruszt Tempeuniwersalna grilla ratura w °C Poziom wsadu 160 1 2 Czas po... grillowania minutach w obróciæ minutach 50-60 25-30PotrawaKurczak (900-1000 g) Faszerowana zwijana pieczeñ wieprzowa (2000 g) Zapiekanka makaronowa Gratynowana zapiekanka ziemniaczana Gnocchi, gratynowane Kalafior z sosem holenderskim16090-954518020020-23180 2001 ---20-23 1534PasteryzacjaFunkcja piekarnika Grzejnik dolny U · Do zagotowywania u¿ywaæ tylko dostêpnych w handlu naczyñ szklanych jednakowej wielkooeci. ] Zawiasy wsun¹æ jednoczeoenie do obu zamocowañ po prawej i lewej stronie u do³u tak daleko, jak to tylko mo¿liwe. Drzwi podnieoeæ do oporu do góry i nastêpnie ca³kowicie otworzyæ. Odchyliæ na powrót do pierwotnej pozycji dYwignie zaciskowe w kolorze mosi¹dzu przy obu zawiasach. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.42Przeszklone drzwi piekarnika1 1Drzwi piekarnika s¹ wyposa¿one w dwie szyby szklane przymocowane jedna za drug¹. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO OIM 22300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO OIM 22300.

Widok
(-)
TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

Zawiera podstawowe informacje o produkcie.

30/08/2006
(0)
Pobierz
(1. 72MB)

Podręcznik HTML

Podręcznik HTML jest wersją Podręcznika Użytkownika która może być przeglądana za pomocą przeglądarki internetowej. Powiązane dokumenty, takie jak Podręcznik Oprogramowania czy Podręcznik Obsługi dla Sieci mogą być zawarte w Podręczniku HTML. Dostępność powiązanych dokumentów zależy od modelu urządzenia którego używasz.

Instrukcja oprogramowania

Zawiera informacje o korzystaniu z oprogramowania dołączonego do produktu.

05/09/2006
(0)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WML 15100 P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WML 15100 P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WML 15100 P


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WML 15100 P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Gdy w trakcie transportu pralka zostala naraona na dzialanie temperatury niszej od 0°C, uytkowanie mona rozpocz po 8 godzinach od pozostawienia jej w temperaturze dodatniej. Podczas pracy pralki nie naley korzysta z umywalki lub wanny, gdy na ich brzegu zamocowany jest w odplywowy. Naley uywa wylcznie rodków piorcych oraz zmikczajcych przeznaczonych do pralek automatycznych. Nie wolno w pralce stosowa rodków przeznaczonych do prania chemicznego ani zawierajcych rozpuszczalniki. [... ] W trybie Pauzy mona wprowadzi zmiany w ustawieniu programu (Patrz Zmiana programu) a take mona skorzysta z funkcji dodania prania jeli wybierze si tryb Pauzy na odpowiednim kroku programuAby z trybu,, Pause" [Pauza] powróci do trybu,, Washing" [Pranie] trzeba ponownie przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. W takim przypadku zapali si lampka "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie] a pralka powróci do wykonywania programu. Zmienianie programu: Nawet jeli wybierze si nowy program zmieniajc pozycj pokrtla wyboru programów w trakcie pracy pralki, nadal wykonywany bdzie pierwotnie wybrany program. Aby zmieni program piorcy, naley skasowa aktualnie wykonywany program. (Patrz Kasowanie programu) Aby zmieni funkcje pomocnicze w trakcie pracy pralki mona wprowadzi dowolna podan zmian po przyciniciu przycisku "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Jeli w trakcie pracy pralki chce si zmieni prdko wirowania, naley przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/ Kasowanie], wybra prdko wirowania i ponownie przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Funkcja dodania prania: Jeli chce si doda rzeczy do prania do pralki po uruchomieniu programu piorcego, naley przelczy pralk do trybu pauzy przyciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Przy odpowiednim poziomie wody w pralce, we wskaniku ledzenia programu po ok. Aby pralka uruchomila program, naley przycisn przycisk "Start/ Pause/Cancel" ["Start/Pauza/Kasowanie"].3-PLuruchomi program wybierajc nowy program. Wybrany program jest nadal wykonywany, nawet jeli w trakcie pracy pralki zmieni si pozycje pokrtla wyboru programów. Aby zamieni program piorcy, mona wybra nowy program i uruchomi po "Cancelling a program" [Skasowaniu programu] przyciskajc na 3 sekundy przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie] tak, jak to opisano powyej. Koniec programu: Gdy program si koczy, we wskaniku ledzenia programu zapala si lampka,, End" [Koniec]. W cigu dwóch minut po otwarciu drzwiczek zapalaj si lampki,, End" [Koniec] i,, Door" [Drzwiczki] i pralka jest gotowa do nastpnego prania. Jeli po zakoczeniu programu przycinie si jaki przycisk lub zmieni pozycj pokrtla wyboru, ganie lampka,, End"[Koniec] i zapalona pozostaje tylko lampka,, Door" [Drzwiczki]. W tym czasie, jeli drzwiczki s nadal zamknite, do chwili otwarcia drzwiczek blyska lampka,, Door" [Drzwiczki]. Aby wylczy pralk, naley przycisn przycisk,, On/off" ["Wl. /Wyl. "]. Wyjmowanie prania: Po zakoczeniu programu pralka zatrzymuje si automatycznie. Po wyjciu prania naley pozostawi przednie drzwiczki otwarte i przewietrzy wntrze pralki. Sprawdzi wntrze harmonijki i wytrze j do sucha.5Pielgnacja i konserwacjapomp wody z pian, naley oczyci filtr. · Przed czyszczeniem filtru, naley najpierw opróni go z resztek wody · Uwaga na gorc wod: W pralce moe by 15 litrów wody o temperaturze 90°C. · przed czyszczeniem filtru z obcych cial; · przed transportowaniem pralki (na przyklad przy przeprowadzce do nowego domu); · gdy zachodzi obawa o zamarznicie. Wylczy pralk, wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka, zakrci kran. ] Opakowanie pozostawione w zasigu dzieci niesie ze sob niebezpieczestwo uduszenia si nim w trakcie zabawy! Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, www. beko. com. plStar pralk naley zlomowa zgodnie z przepisami ochrony rodowiska. To urzdzenie jest oznaczone symbolem przekrelonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz polsk ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany razem z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WML 15100 P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WML 15100 P.

Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i obsługi Beko Oie 25500