Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww jest szeroko dostępnym dokumentem dla wszystkich użytkowników, który jest źródłem informacji na temat bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania sprzętu Haier. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, takie jak instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia, przepisy bezpieczeństwa, instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy, a także materiały edukacyjne i porady dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia Haier Hre03wnaww. Podręcznik jest również aktualizowany, co oznacza, że zawsze jest dostępny najnowszy, najbardziej aktualny i najbardziej szczegółowy zestaw informacji o Haier Hre03wnaww.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim

(2014/C 96/01)

(Dz. U. UE C z dnia 1 kwietnia 2014 r. )

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając art. 23 ust. 12 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE

(1) W świetle porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską 1 podpisanego dnia 20 października 2010 r. (porozumienie ramowe) oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2, podpisanego w dniu 12 marca 2014 r. (porozumienie międzyinstytucjonalne), konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim.

(2) Traktat z Lizbony wyznacza Parlamentowi Europejskiemu nowe zadania, a w celu rozwinięcia działań Parlamentu w tych obszarach, które wymagają pewnego stopnia poufności, konieczne jest określenie podstawowych reguł, minimalnych standardów bezpieczeństwa i odpowiednich procedur postępowania przez Parlament Europejski z informacjami poufnymi, w tym niejawnymi.

(3) Przepisy decyzji mają na celu zapewnienie równoważnych standardów ochrony i zgodności z przepisami przyjętymi przez inne instytucje, organy, urzędy i agencje powołane na mocy lub na podstawie traktatów lub też przez państwa członkowskie, tak aby ułatwić sprawne funkcjonowanie procesu decyzyjnego Unii Europejskiej.

(4) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o dostępie do dokumentów, przyjętych zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(5) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych, przyjętych zgodnie z art. 16 TFUE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1 Dz. L 304 z 20. 11. 2010, s. 47.

2 Dz. C 95, 1. 4. 2014, s. 1.

3 Art. 2 lit. d zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. UE. C. 2014. 267. 29).

4 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

5 Art. 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

6 Art. 5 ust. 1 lit. a zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

7 Art. b zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

8 Dz. L 43 z 15. 2. 1983, s.

9 Dz. L 56 z 4. 3. 1968, s. 1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności dla Echo Connect

Używaj odpowiedzialnie. Przeczytaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB INNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA.

911 Ograniczenia

To urządzenie bazuje na tradycyjnej usłudze telefonicznej i nie zastępuje jej. To urządzenie nie będzie działać w przypadku zasilania lub połączenia szerokopasmowegotage lub inne problemy z łącznością. Jeśli to urządzenie jest używane do dzwonienia na numery alarmowe, takie jak 911, informacje o lokalizacji przekazane służbie ratunkowej, jeśli takie istnieją, mogą być adresem powiązanym z linią telefoniczną podłączoną do urządzenia, która może nie być taka sama jak lokalizacja Twojego Echo urządzenie.

Konserwacja Echo Połącz

Nie używaj tego urządzenia w deszczu, w pobliżu zlewów lub innych mokrych lub bardzo wilgotnych miejsc. Uważaj, aby nie rozlać żywności ani płynów na to urządzenie. Czyść urządzenie miękką szmatką i unikaj używania płynów lub żrących chemikaliów, które mogą je uszkodzić.

Używaj tylko dołączonego zasilacza i innych akcesoriów w skrzynce odbiorczej z urządzeniem Echo Connect. Korzystanie z akcesoriów innych firm może mieć wpływ na wydajność urządzenia Echo Connect. W ograniczonych okolicznościach korzystanie z akcesoriów innych firm może unieważnić ograniczoną gwarancję Echo Connect. Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akcesoriów przed użyciem z Echo Connect.

Twój Echo Connect nie ma przycisku włączania/wyłączania. Jeśli chcesz zatrzymać dopływ prądu do urządzenia, odłącz zasilacz. Nie wkładaj zasilacza na siłę do gniazdka elektrycznego. Jeśli zasilacz lub inne akcesoria w skrzynce odbiorczej wyglądają na uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania. Nie podłączaj wielu urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka ściennego. Przeciążenie gniazdka może spowodować jego przegrzanie i może spowodować pożar.

Urządzenie Echo Connect może się nagrzewać podczas normalnego użytkowania. Aby zmniejszyć efekt ocieplenia, umieść Echo Connect na powierzchni odpornej na ciepło.

Serwisowanie urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisu, skontaktuj się z Obsługą Klienta Amazon. Dane kontaktowe można znaleźć na https://www. amazon. com/devicesupport.

Wadliwy serwis może unieważnić gwarancję.

Inne względy bezpieczeństwa

  • Urządzenie jest dostarczane z zasilacza sieciowego. Twoje urządzenie Echo Connect powinno być ładowane tylko za pomocą zasilacza sieciowego i kabla USB dołączonego do urządzenia lub innego kabla USB zatwierdzonego do użytku z urządzeniem Echo Connect, z kompatybilnym zasilaczem sieciowym.
  • Nie narażaj zasilacza, kabli ani innych akcesoriów w skrzynce odbiorczej na działanie płynów.
  • Jeśli zasilacz, kabel lub inne akcesoria w skrzynce odbiorczej wyglądają na uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania.
  • Zasilacz przeznaczony wyłącznie do użytku z Echo Connect.
  • Nie dotykaj Echo Connect ani żadnych przewodów podłączonych do Echo Connect podczas burzy z piorunami.
  • Małe części znajdujące się w urządzeniu i jego akcesoriach mogą stwarzać ryzyko zadławienia się małych dzieci.

Korzystanie z Echo Connect w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Echo Connect generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej (RF), a jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i sprzęcie elektronicznym. Zewnętrzne sygnały RF mogą wpływać na nieprawidłowo zainstalowane lub nieodpowiednio ekranowane elektroniczne systemy operacyjne, systemy rozrywkowe i osobiste urządzenia medyczne. Chociaż większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed zewnętrznymi sygnałami RF, w razie wątpliwości skontaktuj się z producentem. W przypadku osobistych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe) należy skonsultować się z lekarzem lub producentem, aby ustalić, czy są one odpowiednio chronione przed zewnętrznymi sygnałami RF.

Oświadczenie o zgodności FCC i inne informacje

Echo Connect i związane z nim akcesoria („Produkty”) są zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Działanie każdego Produktu podlega następującym dwóm warunkom: (1) ten Produkt nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) ten Produkt musi akceptować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B lub zewnętrznego zasilacza impulsowego, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

-Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje Produktu dokonane przez użytkownika, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować, że Produkt nie będzie już zgodny z Zasadami FCC.

Echo Connect spełnia wytyczne FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych i posiada certyfikat FCC. Informacje o tych Produktach są włączone file z FCC i można go znaleźć, wprowadzając identyfikator FCC takiego Produktu (który można znaleźć na dole Echo Connect) w formularzu wyszukiwania identyfikatorów FCC dostępnym pod adresem transition. fcc. gov/oet/ea/fccid.

Informacje dotyczące narażenia na energię o częstotliwości radiowej

Moc wyjściowa technologii radiowej zastosowanej w Produktach jest poniżej limitów narażenia na częstotliwości radiowe określone przez FCC. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem.

FCC część 68 ACTA

To urządzenie jest zgodne z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na spodzie tego sprzętu znajduje się etykieta zawierająca m. in. identyfikator produktu w formacie US:V64W404AA05B83. Na żądanie należy podać ten numer firmie telekomunikacyjnej. To urządzenie wykorzystuje następujący standardowy typ gniazda do połączenia sieciowego: RJ11C.

To urządzenie zawiera gniazdo modułowe zgodne z FCC. Jest przeznaczony do podłączenia do sieci telefonicznej lub okablowania lokalu za pomocą kompatybilnych wtyczek modułowych i okablowania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami FCC Part 68 i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Numer REN (Ringer Equivalence Number) służy do określenia liczby urządzeń, które można podłączyć do linii telefonicznej. Nadmierne REN na linii telefonicznej mogą spowodować, że urządzenie nie będzie dzwonić w odpowiedzi na połączenie przychodzące. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN wszystkich urządzeń na linii nie powinna przekraczać pięciu (5. 0). Aby mieć pewność co do liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii, zgodnie z łączną liczbą REN, skontaktuj się z lokalną firmą telekomunikacyjną. Numer REN tego produktu jest częścią identyfikatora produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXX. W przypadku, gdy ten sprzęt spowoduje uszkodzenie sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna może tymczasowo odłączyć usługę. Firma telekomunikacyjna spróbuje ostrzec Cię z wyprzedzeniem o takim rozłączeniu, ale jeśli wcześniejsze powiadomienie nie jest praktyczne, może najpierw rozłączyć usługę, a następnie powiadomić Cię tak szybko, jak to możliwe. W przypadku, gdy takie odłączenie zostanie uznane za konieczne, zostaniesz poinformowany o swoim prawie do: file skarga do FCC.

Od czasu do czasu firma telekomunikacyjna może wprowadzać zmiany w swoich obiektach, sprzęcie lub operacjach, które mogą mieć wpływ na działanie tego sprzętu. W takim przypadku firma telekomunikacyjna powiadomi Cię z wyprzedzeniem, abyś mógł wprowadzić modyfikacje niezbędne do uzyskania nieprzerwanej usługi. W tym urządzeniu nie ma elementów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Odwiedź stronę www. com/devicesupport, aby uzyskać informacje dotyczące naprawy lub gwarancji. Jeśli sprzęt powoduje szkody w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna może zażądać odłączenia sprzętu do czasu rozwiązania problemu. Jeśli Twój dom ma specjalnie podłączony sprzęt alarmowy podłączony do linii telefonicznej, upewnij się, że instalacja tego produktu nie spowoduje wyłączenia sprzętu alarmowego. Jeśli masz pytania dotyczące tego, co spowoduje wyłączenie urządzeń alarmowych, skonsultuj się z firmą telekomunikacyjną lub wykwalifikowanym instalatorem.

Ustawa o Ochronie Konsumentów Telefonicznych z 1991 r. zabrania korzystania przez jakąkolwiek osobę z komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym urządzeń FAC, do wysyłania wiadomości przez telefon, chyba że taka wiadomość wyraźnie zawiera na marginesie na górze lub na dole każdej przesyłanej wiadomości. stronę lub na pierwszej stronie przekazu, datę i godzinę jej wysłania oraz oznaczenie firmy, innego podmiotu lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numer telefonu automatu nadawczego lub takiej firmy, innego podmiotu lub osoby fizycznej. Podany numer telefonu nie może być numerem 900 ani żadnym innym numerem, za który opłaty przekraczają opłaty za transmisję lokalną lub międzymiastową. Tego urządzenia nie można używać w ramach publicznej usługi telefonicznej na monety oferowanej przez firmę telekomunikacyjną. Połączenie z usługą Party Line podlega taryfom stanowym. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze stanową komisją użyteczności publicznej, komisją ds. usług publicznych lub komisją korporacyjną.

Odwiedź następujące strony webmiejsce na kopię Deklaracji Zgodności Dostawcy filed z Radą Administracyjną ds. Załączników Terminalowych: https://www. part68. org/tteDetails. aspx? id=97409

Recykling Echo Connect Prawidłowo

W niektórych obszarach utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana. Upewnij się, że usuwasz lub poddajesz recyklingowi Produkty zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu, przejdź do https://www.

Specyfikacja produktu

porty: 3. 5mm wyjście audio Złącze.

Audio: MP3, AAC (AAC, HE-AACv1/v2), Vorbis, FLAC, PCM.

Power: 5. 25 V DC, 1 A.

Łączność: Dwuzakresowe Wi-Fi (2. 4/5 GHz); 802. 11a/b/g/n/ac; BT LE 4. 1.

Temperatura robocza: 32°F do 95°F (0°C do 35°C).

Temperatura przechowywania: 14°F do 113°F (10°C do 45°C).

Warunki prawne

Prosimy o zapoznanie się z warunkami znajdującymi się na https://www.

Roczna ograniczona gwarancja

Niniejsza gwarancja na Echo Connect („Urządzenie”) jest udzielana przez Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stany Zjednoczone. Dostawca tej gwarancji jest czasami określany jako „my”.

Gwarantujemy Urządzenie na wady materiałowe i wykonawcze w zwykłym użytkowaniu konsumenckim przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. W okresie gwarancyjnym, jeśli w Urządzeniu wystąpi wada, a Użytkownik zastosuje się do instrukcji zwrotu Urządzenia, wedle naszego uznania, w zakresie dozwolonym przez prawo, albo (i) naprawimy Urządzenie przy użyciu nowych lub odnowionych części, (ii) wymienić Urządzenie na nowe lub odnowione Urządzenie, które jest równoznaczne z urządzeniem, które ma zostać wymienione, lub (iii) zwrócić użytkownikowi całość lub część ceny zakupu Urządzenia. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie, w zakresie dozwolonym przez prawo, do dowolnej naprawy, części zamiennej lub urządzenia zastępczego przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części i Urządzenia, za które zostanie zwrócony zwrot, stają się naszą własnością. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych Urządzenia, które nie podlegają wypadkowi, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu, pożarowi lub innym przyczynom zewnętrznym, modyfikacjom, naprawom lub komercyjnemu wykorzystaniu.

Instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu uzyskania serwisu gwarancyjnego dla urządzenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, musisz dostarczyć swoje Urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w równie ochronnym opakowaniu na adres wskazany przez Dział Obsługi Klienta. Przed dostarczeniem Urządzenia do serwisu gwarancyjnego, Twoim obowiązkiem jest wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zachowanych na Urządzeniu. Istnieje możliwość, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub sformatowane podczas usługi, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek takie uszkodzenia lub straty.

Ograniczenia. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŚRODKI PRAWNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI W SZCZEGÓLNYM CELU I PRZECIW UKRYTYM LUB UKRYTYM WADAM. JEŚLI NIE MOŻEMY W PRAWO ZRZECZĆ SIĘ GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE TAKIE GWARANCJE BĘDĄ OGRANICZONE W OKRESIE TRWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ DO USŁUGI NAPRAWY LUB WYMIANY.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI USTAWOWEJ LUB DOROZUMIANEJ, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ O ŚMIERĆ LUB USZKODZENIA CIAŁA LUB JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z TYTUŁU CZYNNOŚCI I/LUB RAŻĄCEGO BŁĘDU, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZY SEKCJA „OGRANICZENIA” NIE DOTYCZY KLIENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Ci określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa na mocy obowiązującego prawa, a niniejsza ograniczona gwarancja nie wpływa na takie prawa.

Dodatkowe informacje

Warunki użytkowania, roczna ograniczona gwarancja, instrukcje dotyczące korzystania z Urządzenia, dane kontaktowe działu obsługi klienta oraz inne obowiązujące warunki i informacje o Urządzeniu można znaleźć na stronie https://www.

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z. 13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy).

W publikacji zawarto treści dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze BHP, nadzorowania przepisów ochrony pracy odnoszących się do kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy.

Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z wykonywaniem regulaminów i instrukcji stanowiskowych, a także kontroli maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów BHP.

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Hre03wnaww