Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Frigidaire Aeq6700fe 5 8

Frigidaire Aeq6700fe 5 8 to wysoce wydajne i wytrzymałe urządzenie z zaawansowanymi funkcjami, które zapewniają najwyższą jakość i wydajność. Specyfikacja techniczna obejmuje m.in. jednostkę chłodzącą o pojemności 5,8 kubika, system chłodzenia Multi-Air Flow, wymienne filtry powietrza, system sterowania elektronicznego i system filtracji powietrza. Instalacja jest prosta i szybka, a obsługa i serwis są łatwe i intuicyjne. Ponadto, urządzenie jest wyposażone w szeroką gamę części zamiennych, które są dostępne w sklepach internetowych i lokalnych sklepach. Wszystko to sprawia, że Frigidaire Aeq6700fe 5 8 jest idealnym wyborem dla Twojego domu lub biura.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Frigidaire Aeq6700fe 5 8

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu - TDT Przejdź do treściWyszukiwarkaKontakt

Zobacz pełny rozmiar

Rurociągi technologiczne

Rurociąg technologiczny – system ciśnieniowy powstały przez połączenie ze sobą takich elementów jak: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający...

Przejdź do pełnej treści

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru). pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/duplikaty-badan-zbiornikow-lpg-cng-lng-h2/" title="">

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (ADR).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/pojazd-bateria-wagon-bateria/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, czyli substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe albo żrące:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-trujacych-lub-zracych/" title="">

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, czyli substancji, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary (300 kPa), a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/zbiorniki-do-magazynowania-materialow-cieklych-zapalnych/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowane w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego/" title="">

Hydroakumulatory w kolejach linowych i wyciągach narciarskich

Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, napinających i sterujących kolei linowych, wyciągów narciarskich.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory-w-kolejach-linowych-i-wyciagach-narciarskich/" title="">

Zgłoszenie urządzenia do badania

W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane w ewidencji TDT – zobacz zakładkę: Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie.W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które jest już zarejestrowane w ewidencji TDT... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zgloszenie-urzadzenia-do-badania/" title="">

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/wytwarzanie-naprawa-modernizacja/" title="">

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, pod warunkiem że:... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zmiana-eksploatujacego-na-podst-art-15a/" title="">

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego.... pl/zalatw-sprawe/urzadzenia-objete-dozorem-tdt/zarejestruj-wyrejestruj-urzadzenie/" title="">

Kontenery BK1, BK2

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/kontenery-bk1-bk2/" title="">

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1. 2. 1 umowy ADR.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/ruchome-jednostki-do-wytwarzania-materialow-wybuchowych-memu/" title="">

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Miltiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/wieloelementowe-kontenery-do-gazu-megc/" title="">

Butle i wiązki butli

Butla jest to transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150 litrów.Wiązka butli – oznacza zestaw butli razem umocowanych, połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i przewożonych jako całość.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/butle-i-wiazki-butli/" title="">

Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych

Cysterna oznacza zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza kontener-cysternę, cysternę przenośną, cysternę odejmowalną lub cysternę stałą,... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/cysterny-do-przewozu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Zjeżdżalnie grawitacyjne

Pod dozorem TDT znajdują się wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych, czyli urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania w górę pojazdów z osobami lub bez nich za pomocą liny, po specjalnym torze bez utraty kontaktu z tym torem.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/zjezdzalnie-grawitacyjne/" title="">

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym w górę za pomocą ruchomej taśmy lub gąsienicy.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/przenosniki-do-przemieszczania-osob-ze-sprzetem-narciarskim-lub-turystycznym/" title="">

Wyciągi narciarskie

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania osób, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą (wyjątek stanowią ewolucje sportowe podczas zawodów dla narciarzy wodnych), za pomocą urządzeń holujących.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/wyciagi-narciarskie/" title="">

Koleje linowe

Osobowe koleje linowe to urządzenia transportu linowego (UTL) przeznaczone do transportu osób w pojazdach podtrzymywanych i przemieszczanych za pomocą jednej lub większej liczby lin.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/koleje-linowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (SUT), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-transportu-ciaglego-i-bliskiego/" title="">

Urządzenia transportu bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-bliskiego/" title="">

Zbiorniki agregatów gaśniczych

Zbiorniki ciśnieniowe, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0, 5 bara zamontowane na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych. pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-agregatow-gasniczych/" title="">

Zbiorniki magazynowe LNG

Dozorowi technicznemu TDT podlegają zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-magazynowe-lng/" title="">

Cysterny ciśnieniowe

Cysterny ciśnieniowe – zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/cysterny-cisnieniowe/" title="">

Zbiorniki montowane w pojazdach kolejowych, metra i tramwajów

Zbiorniki ciśnieniowe o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) większym niż 0, 5 bara:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza-pojazdow-kolejowych-metra-i-tramwajow/" title="">

Rurociągi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu dozorowi technicznemu podlegają m. in. rurociągi przesyłowe i technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/rurociagi/" title="">

Inne zbiorniki stałe

Zbiornik jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych.Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/inne-zbiorniki-stale/" title="">

Hydroakumulatory

Hydroakumulator jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem.Hydroakumulator podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/hydroakumulatory/" title="">

Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza jest to urządzenie służące do magazynowania gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (sprężonego powietrza).... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-sprezonego-powietrza/" title="">

Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych

Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą – jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy (wody). Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0, 7 bara.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-w-instalacjach-wodnych-i-cieplnych/" title="">

Kotły parowe, wodne i cieczowe

Kotły parowe – urządzenia służące do wytwarzania pary z cieczy przy użyciu ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/kotly-parowe-wodne-i-cieczowe/" title="">

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/inne-urzadzenia-cisnieniowe/" title="">

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-odzyskiwania-par-paliwa/" title="">

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń:... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/zbiorniki-magazynowe/" title="">

Urządzenia NO

Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, zwanych dalej „urządzeniami NO”, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-no/" title="">

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Ustawa o dozorze technicznym powierza TDT wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-do-transportu-towarow-niebezpiecznych/" title="">

Urządzenia transportu linowego

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń transportu linowego (UTL), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r.... pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/urzadzenia-transportu-linowego/" title="">Model Z2Standardy GSM

czytaj więcej

Standard GSM 900 1800 Standard UMTS  Standard LTE Standard 5G Rodzaj Klapka (clamshell) Wymiary 104. 00 x 51. 00 x 17. 00 mm Waga

30. 00 g

i

Wyświetlacz Kolorowy / TFT
64k kolorów
240 x 320 px (2. 40") 167 ppi Ochrona wyświetlacza

Max. czas rozmów Max. czas czuwania Standardowa bateria

Li-Ion

Szybkie ładowanie Ładowanie indukcyjne Pamięć książki telefonicznej 500 pozycji Pamięć wbudowana Pamięć RAM 64 MB Karty pamięci

 
microSD, microSDHC
(do 32 GB)

Procesor

Zegar procesora: 321 MHz

Ekran dotykowy Dwie karty SIM (DualSIM) Standard karty SIM miniSIM Wprowadzony na rynek IV kwartał 2014
Marka Haier
Zobacz Telefony Haier

R E K L A M A

 • Przycisk SOS. Klawiatura z dużymi oznaczeniami.

Bluetooth

USB

  v2. 0


Ocen:1 |Wizyt:5446 |Popularność:0, 00%

Wykres zmian popularności telefonu
Haier Z2

Mimo iż staramy się, aby wszystkie informacje i dane techniczne dostępne w serwisie mGSM. pl były aktualne i prawdziwe, nie możemy jednak zagwarantować, że takie są w rzeczywistości. Dlatego też, jeśli zauważyłeś błąd w prezentowanych danych, prosimy

 • Opinie użytkowników (0)
 • Pytania i odpowiedzi (0)

  Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Urządzenia do zabudowy

  5-gwiazkowe dania z Twojej kuchni!

  • INTELIGENTNA KUCHNIAINTELIGENTNA KUCHNIA
  • PIEKARNIKIPIEKARNIKI
  • PŁYTY KUCHENNEPŁYTY KUCHENNE
  • OKAPYOKAPY
  • CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKICHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
  • ZMYWARKIZMYWARKI
  • MIKROFALOWEMIKROFALOWE

  Innowacyjne urządzenia AGD do zabudowy

  Aby odpowiedzieć na potrzeby najbardziej wymagających Klientów, zaprojektowaliśmy urządzenia do zabudowy kuchennej, które idealnie wpasowują się we współczesne trendy, a jednocześnie mają element ponadczasowości. Niczym wykwintne danie szefa kuchni – cechują je wysokiej jakości produkty, nowatorskie rozwiązania i wysmakowane detale.

  Odkryj całą gamę produktów do zabudowy i poczuj się jak prawdziwy szef kuchni

  Wykorzystanie najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji gwarantuje unikalne przeżycia kulinarne niczym w 5-gwiazdkowej restauracji. Gotowy, aby przyrządzić małe dzieło sztuki we własnej kuchni?

  Gotuj jak szef kuchni z technologiami Cook With Me

  Panel dotykowy z książką kucharską, aplikacja do zdalnego sterowania, czy zaawansowane systemy samooczyszczenia – to tylko przykłady praktycznych rozwiązań, które ułatwią Ci gotowanie i skrócą czas spędzony w kuchni.

  Książka kucharska

  Wybierz jeden z ponad 350 przepisów najlepszych szefów kuchni, przygotuj składniki i przejdź przez proces gotowania krok po kroku.

  Termosonda

  Kontroluj temperaturę podczas pieczenia korzystając z termosondy, która wskazuje poziom nagrzania potraw i komunikuje się z piekarnikiem.

  Funkcja pary

  Przyrządzaj zdrowsze potrawy, dzięki funkcji pary. Piekarnik sam dozuje jej ilość, aby potrawa była przyjemnie miękka w środku i chrupiąca na zewnątrz.

  Piekarniki

  14 Produkty

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Typ piekarnika

  Pobór energii

  Zintegrowany system czyszczenia

  Kolor obudowy

  Klasa efektywności energetycznej - komora 1

  Typ piekarnika

  Wielopoziomowy

  Zintegrowany system czyszczenia

  Hydrolityczny + katalityczny

  Klasa efektywności energetycznej - komora 1

  A+

  Typ piekarnika

  Wielopoziomowy

  Zintegrowany system czyszczenia

  Pyroliza

  Klasa efektywności energetycznej - komora 1

  A+

  Typ piekarnika

  Wielopoziomowy

  Zintegrowany system czyszczenia

  Hydrolityczny + katalityczny

  Klasa efektywności energetycznej - komora 1

  A+

  Technologie znane i cenione przez profesjonalnych szefów kuchni

  Płyty indukcyjne Haier posiadają nowoczesne funkcje (m. in. tryb przyspieszonego gotowania i inteligentne rozpoznawanie obecności naczyń), a ich minimalistyczny design doskonale współgra z solidnym wykonaniem z hartowanego szkła.

  Vary Cook

  Dobór idealnej temperatury gotowania jest niezwykle prosty i intuicyjny. Aby ustawić wyższy lub niższy poziom grzania – wystarczy przesunąć garnek.

  Utrzymanie ciepła

  Zachowaj optymalną temperaturę dzięki inteligentnej kontroli ciepła. Ta funkcja uchroni Cię przed przypaleniem gotujących się potraw.

  Pole łączone Bridge

  Wyjątkowo duży obszar pola grzewczego pozwala na wygodne gotowanie w większych naczyniach lub w takich o niestandardowych kształtach.

  Gotuj po mistrzowsku! Szybciej, smaczniej, bezpieczniej

  Płyty gazowe Haier charakteryzują się solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Stylowe pokrętła i ciemne szkło dopełniają ich wyrafinowany wygląd. Używając ich poczujesz się jak prawdziwy szef kuchni!

  Szeroki rozstaw palników

  Duża przestrzeń grzewcza i szeroki rozstaw palników to ogromna wygoda. Możesz bez problemu przygotować danie jednogarnkowe lub całą ucztę.

  Precyzyjny dobór mocy

  System Preci Flame pozwala na wybór spośród aż 9 poziomów mocy, aby ułatwić precyzyjne ustawienie temperatury gotowania.

  Żeliwne ruszty

  Mocna konstrukcja to gwarancja bezpiecznego gotowania i trwałości na lata. Żeliwne ruszty bez problemu utrzymają nawet najcięższe naczynia.

  Płyty kuchenne

  11 Produkty

  Płyty kuchenne

  11 Produkty

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Rodzaj płyty grzewczej

  Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

  Rodzaj powierzchni

  Rodzaj rusztów

  Wymiar wnęki do instalacji (mm)

  Szerokość produktu (mm)

  Rodzaj płyty grzewczej

  Indukcja

  Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

  6

  Rodzaj powierzchni

  Vetroceramic

  Wymiar wnęki do instalacji (mm)

  760 x 480 x 52

  Szerokość produktu (mm)

  800

  Rodzaj płyty grzewczej

  Indukcja

  Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

  -

  Rodzaj powierzchni

  Vetroceramic

  Wymiar wnęki do instalacji (mm)

  560 x 490 x 56

  Szerokość produktu (mm)

  590

  Rodzaj płyty grzewczej

  Indukcja

  Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

  4

  Rodzaj powierzchni

  Vetroceramic

  Wymiar wnęki do instalacji (mm)

  560x490x52

  Szerokość produktu (mm)

  590

  Zachwyć się nowoczesną technologią w najpiękniejszej formie

  Ciche, a jednocześnie bardzo wydajne okapy oczyszczą powietrze w kuchni otwartej na salon o wielkości 55 m2 w zaledwie 10 minut. Skoncentruj się na przyjemności przygotowywania potraw, bez zapachu smażenia i rozpraszającego dźwięku.

  Cicha praca

  Maksymalne rezultaty przy minimalnej energii. Gotuj w ciszy i spokoju dzięki bezgłośnemu silnikowi okapu (poziom hałasu 62 dB).

  Akcesoria Premium

  Wśród nich znajdziesz m. filtry węglowe, zawór zwrotny i deflektor powietrza. Wszystko po to, by Twoja kuchnia pachniała świeżością.

  Funkcja Boost

  Wybierz jeden z 4 dostępnych trybów neutralizacji zapachów. Funkcja Boost to najszybsze oczyszczanie, które filtruje powietrze z prędkością nawet 789 M3/h.

  Okapy

  8 Produkty

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Zachowaj świeże produkty i chrupiące warzywa na dłużej

  Chłodziarko-zamrażarki Haier są w pełni napędzane przez sztuczną inteligencję i energooszczędne (klasa F). Ciesz się wysoką jakością wykonania i aż 15-letnią gwarancją na kompresor inwerterowy.

  Rozprowadzanie powietrza

  Funkcja Fresher Techs zapobiega wysychaniu i zamarzaniu produktów, dzięki czemu zachowuje do 99% ich smaku i soczystości.

  Technologia MyZone

  Zaawansowana technologicznie szuflada MyZone pozwala dostosować temperaturę od -3°C do 3°C w zależności od rodzaju przechowywanej żywności.

  Trwałość na lata

  Dokładamy wszelkich starań, by nasz sprzęt służył Ci przez lata i oferujemy aż 15 lat gwarancji na kompresor inwerterowy – serce lodówki.

  Lodówki

  1 Produkt

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Łączność bezprzewodowa

  Panel sterowania

  Kolor urządzenia

  Klasa efektywności energetycznej

  Poziom emisji dźwięku dB(A)

  Całkowita pojemność (l)

  Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020)

  Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020)

  Łączność bezprzewodowa

  Brak

  Panel sterowania

  Electronic

  Klasa efektywności energetycznej

  F

  Poziom emisji dźwięku dB(A)

  41

  Całkowita pojemność (l)

  241

  Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020)

  1769

  Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020)

  540

  Usuwają do 100% bakterii, dzięki filtrowi ABT

  Zmywarki zachowują minimalistyczny design, są energooszczędne oraz posiadają ponad 30 programów zmywania. Nie wiesz, który z nich będzie odpowiedni? Spokojnie, sztuczna inteligencja sama podpowie Ci idealne ustawienia.

  Filtr antybakteryjny (ABT®)

  Filtr ABT® po 24 godzinach redukuje poziom bakterii o prawie 100%, co zapewnia zawsze czyste i higieniczne wnętrze Twojej zmywarki.

  Inteligentny dobór parametrów

  Automatyczne dobieranie temperatury i programu do poziomu zabrudzenia i ilości naczyń, co ogranicza zużycia wody i energii.

  Klasa energetyczna B

  Wydajny silnik inwerterowy zapewnia najwyższy poziom oszczędności energii na rynku zmywarek. Niższe zużycie prądu to realne oszczędności.

  Zmywarki do naczyń

  4 Produkty

  Zmywarki do naczyń

  4 Produkty

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Zabudowa / wolnostojące

  Ilość kompletów naczyń

  Uchwyty Maxi Plates

  Łączność bezprzewodowa

  Ilość programów

  Klasa efektywności energetycznej

  Wysokość z blatem (mm)

  Szerokość produktu (mm)

  Zabudowa / wolnostojące

  Do zabudowy

  Łączność bezprzewodowa

  Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

  Klasa efektywności energetycznej

  B

  Szerokość produktu (mm)

  598

  Zabudowa / wolnostojące

  Do zabudowy

  Łączność bezprzewodowa

  Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

  Klasa efektywności energetycznej

  B

  Szerokość produktu (mm)

  598

  Zabudowa / wolnostojące

  Do zabudowy

  Łączność bezprzewodowa

  Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

  Klasa efektywności energetycznej

  B

  Szerokość produktu (mm)

  598

  Kuchenki mikrofalowe z funkcją piekarnika

  Gotuj szybko i wygodnie!

  Poznaj ogromną moc ukrytą w surowej, minimalistycznej formie. Odtwarzaj najlepsze przepisy perfekcyjnie i błyskawicznie w kuchence mikrofalowej z funkcją piekarnika.

  Ekran dotykowy

  Intuicyjny wyświetlacz pozwala na łatwe poruszanie się po opcjach gotowania i programach. Możesz też szybko wrócić do ustawień ulubionych przepisów.

  Inteligentne rozmrażanie

  Czas i poziom mocy ustawi się automatycznie w zależności od wagi i typu produktu. W ten sposób możesz wygodnie rozmrozić i gotować posiłki.

  Tryb łączony grill i mikrofala

  Mistrzowskie danie w kilka minut? Używając funkcji grilla będziesz mógł przyrządzić potrawę miękką w środku z chrupiącą skórką na zewnątrz.

  Kuchenki mikrofalowe

  3 Produkty

  Kuchenki mikrofalowe

  3 Produkty

  Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

  Nazwa produktu / Kod handlowy

  Rodzaj kuchenki mikrofalowej

  Pojemność (l)

  Rodzaj sterowania

  Kolor

  Maksymalna moc mikrofal (W)

  Nazwa produktu / Kod handlowy

  HOR45C5FT

  Rodzaj kuchenki mikrofalowej

  Kuchenka mikrofalowa Combi

  Maksymalna moc mikrofal (W)

  900

  Nazwa produktu / Kod handlowy

  HOR38G5FT

  Rodzaj kuchenki mikrofalowej

  Kuchenka mikrofalowa z grillem

  Maksymalna moc mikrofal (W)

  900

  Nazwa produktu / Kod handlowy

  HWO45NB4T0B1

  Rodzaj kuchenki mikrofalowej

  Kuchenka mikrofalowa Combi

  Maksymalna moc mikrofal (W)

  900

  Technologia, która wspiera Cię na co dzień

  Skorzystaj z dedykowanej aplikacji hOn, aby kontrolować i zdalnie zarządzać urządzeniami w swojej kuchni. To Twój osobisty asystent, który będzie Ci towarzyszył w gotowaniu w mądry i spersonalizowany sposób.

  Zdalne sterowanie

  Zmieniaj ustawienia urządzeń leżąc wygodnie na kanapie! Możesz korzystać z telefonu jako pilota do śledzenia i kontrolowania cyklu gotowania.

  Ponad 350 przepisów

  Przygotowanie pysznego dania nigdy nie było tak proste. Wybierz przepis, przygotuj składniki i podążaj za wskazówkami na ekranie.

  Termosonda

  Kontroluj temperaturę dzięki termosondzie połączonej z aplikacją. Otrzymasz powiadomienie od razu, gdy potrawa będzie gotowa.

Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Frigidaire Aeq6700fe 5 8

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Frigidaire Aeq6700fe 5 8

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Frigidaire Aeq6700fe 5 8